intranet | contact
Kerkenraad
Scriba dhr. J. Deuring,
scribapknstadskanaal@gmail.com

Voorgangers:
ds. B. de Jong, 0599-213264, bindert.jong@kpnmail.nl
mw. M. Swart-Andela, 0595-572605, majaswart@pknstadskanaal.nl
ds. D.A. Wams, 0599-324326, dirk.wams@gmail.com

Wijkraden
Hoeksteen: scriba mw. L. Beuker-Kruit, lammiebeuker@gmail.com
Poststraatkerk: scriba dhr. A. Kroeze, scribapoststraatkerk@ziggo.nl
Semsstraatkerk: scriba mw. S. Datema-Fledderus

Diaconie
Voorzitter: Mw R. Warris-Hoff,
Scriba: mw K. Geertsema-Korte
Penningmeester: Dhr. G. Noeverman
PGSdiaconie@gmail.com
rek nr. NL 43 RABO 1312.05.943 t.n.v Diaconie PKN Stadskanaal.

ZWO
Diny Eggens, dinyjaap@gmail.com

Kerkrentmeesters
kerkrentmeesters@pknstadskanaal.nl

Kosters
Gerbrig v.d. Wal, tel 0599 650408

Kindernevendienst
De Hoeksteen: Folga Zomer (mailadres: cfzomer@home.nl)
Posstraatkerk: Mirjam Middelkamp (0599-638629)
Semsstraatkerk: Antina Ottens

Kerkblad
Kopij voor het kerkblad: opweg@pknstadskanaal.nl
Bezorging: mw. A. Roskamp-de Boer, r.roskamp3@kpnplanet.nl

Ledenadministratie
Marcel Wubs, ledenadministratie@pknstadskanaal.nl

Kerkwebradio
Jan Hospers, kerkwebradio@pknstadskanaal.nl

Website
info@pknstadskanaal.nl
Clara Broesder,
Henk Bakker,
Op de website worden regelmatig foto's geplaatst van activiteiten binnen de PKN kerk van Stadskanaal. Mocht u, om welke reden dan ook een foto van uzelf verwijderd willen hebben, dan kunt u contact opnemen met info@pknstadskanaal.nl en uw foto zal van de site verwijderd worden.


Visie en missie

• Geïnspireerd in de samenleving
• Wij willen geïnspireerd door Gods Woord en Geest, als volgelingen van Jezus Christus, een liefdevolle, betrokken gemeente zijn, die, actief ondersteunend en eigentijds in de samenleving staat. lees meer...

Jeugdwerkkalender 2019-2020

De jeugdwerkkalender voor het seizoen 2019-2020 is bekend. Klik hier om alle jeugdactiviteiten in één oogopslag te zien.

Commissie toekomstvisie 2030

Door de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Stadskanaal is, in november 2017, een commissie in het leven geroepen om te kijken waar we als PGS in 2030 staan, wat zijn de gevolgen van minder leden, minder inkomsten enz. en hoe worden we als PGS "toekomstbestendig".
Hier kunt u de opdracht van de kerkenraad en de verslagen van de commissie inzien.

Privacyverklaring Protestantse Gemeente te Stadskanaal

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht en dat heeft ook voor onze kerkelijke gemeente consequenties voor het omgaan met persoonsgegevens. Klik hier voor de volledige privacyverklaring van de Protestantse Gemeente Stadskanaal

Commissie toekomstvisie 2030

Passage 30 oktober 2019

Programma V&T seizoen 2019-2020

Actie voedselbank 2019

Jeugdwerkkalender 2019-2020

ZWO-project 2019/2020

ZWO-spaardoosjes

Toelichting Actie Kerkbalans

  Eerstvolgende erediensten op  20-10-2019
Hoeksteen
aanvang:   09.30 uur
ds. Wouda

Poststraatkerk
aanvang:   09.30 uur
mw.A.P. de Kruijf

Semsstraatkerk
aanvang:   09.30 uur
ds. V.T. Thurkow

  Eerstvolgende erediensten op  27-10-2019
Hoeksteen
aanvang:   09.30 uur
ds. J.P. Mellema

Poststraatkerk
aanvang:   09.30 uur
ds. A.F. Kristensen

Semsstraatkerk
aanvang:   09.30 uur
ds. J. Oldenhuis
Grunneger dainst

 

 

 

Agenda

ANBI    

De agenda

-->

Bijeenkomst Passage

STADSKANAAL - Op uitnodiging van de christelijk- maatschappelijke vrouwenbeweging Passage houdt
Ds. Bindert de Jong op woensdag 30 oktober 2019 een lezing met als thema: Labyrint.
De ontmoetingsavond wordt gehouden in “Eendracht” aan de Poststraat 30 te Stadskanaal en begint om 19.30 uur.
Ook niet-leden van Passage zijn welkom om langs te komen.
Het koffiegeld bedraagt € 2,50.

Kerkdiensten beluisteren

Alle diensten die in onze drie kerken worden gehouden, zijn te beluisteren via www.kerkomroep.nl. Klik op bovenstaande link om een dienst beluisteren.

Daarna vult u aan de rechterkant van het scherm bij plaatsnaam Stadskanaal in en vervolgens kunt u een kerk aanklikken. Kies tot slot welke dienst u wilt beluisteren.

Tekst in de rechterhelft

Deze tekst is bedoeld om gelezen te worden.
Op zondag 02 april j.l. was er in de Hoeksteen een gezamenlijke dienst met als onderwerp "the Passion".

Een prachtige, drukbezochte dienst met medewerking van het gelegenheidskoor, samengesteld uit enthousiaste gemeenteleden uit alle drie de wijken, o.l.v. Gert Vissering. Er werden diverse hedendaagse liederen ten gehore gebracht waarbij de gemeente mee kon zingen met de teksten op de beamer. Het lijdensverhaal werd verteld en uitgebeeld door ds. Wams die samen met een aantal gemeenteleden het verhaal op een eigentijdse wijze uitbeelden. Dit alles versterkt met een film, opgenomen door Shay Faber met een crew van gemeenteleden onder regie van Ernst Paul Faber.

Een zeer bijzondere ervaring om op zo'n manier het lijdensverhaal te mogen beleven!

Adressen van de kerken

De Hoeksteen,
Velingspad 1,
9502 RA Stadskanaal
Tel. 0599 616240

Koster:
Mw. Gerbrig van der Wal
Tel. 0599 650408

Poststraatkerk,
Poststraat 30,
9501 ER Stadskanaal
Tel. 0599 613541

Koster:
Mw. Gerbrig van der Wal
Tel. 0599 650408

Semsstraatkerk,
Semsstraat 2,
9501 GA Stadskanaal
Aanvang van de diensten

De aanvang van de diensten is in de regel in alle kerken gelijk, namelijk elke zondag 09.30 uur
Voor verdere informatie over de diensten, bijzondere diensten en bijzondere aanvangstijden, zie Kerkdiensten
Kerkenraad
Scriba dhr. J. Deuring,
scribapknstadskanaal@gmail.com

Voorgangers:
ds. B. de Jong, bindert.jong@kpnmail.nl
tel. 0599213264
mw. M. Swart-Andela, majaswart@pknstadskanaal.nl
tel. 0599612181
ds. D.A. Wams, dirk.wams@gmail.com
tel. 0599324326

Wijkraden
Hoeksteen: scriba mw.L.Beuker-Kruit,email: lammiebeuker@gmail.com
Poststraatkerk: scriba mw. T. Alserda
scribapoststraatkerk@gmail.com
Semsstraatkerk: scriba mw. S. Datema-Fledderus

Diaconie
PGSdiaconie@gmail.com
Bankrekening IBAN: NL 43 RABO 0131 2059 43 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente te Stadskanaal..

ZWO
Diny Eggens, dinyjaap@gmail.com

Kerkrentmeesters
kerkrentmeesters@pknstadskanaal.nl
of: kerkelijkburo@pknstadskanaal.nl. Deze mail komt terecht bij Geert Pronk, kerkrentmeester
en bij Gert Smith, ledenadministratie

Kosters
Gerbrig v.d. Wal, tel. 0599 650408

Kindernevendienst
De Hoeksteen: Folga Zomer (mailadres: cfzomer@home.nl)
Posstraatkerk: Karin Brandsema (0599-621217)
Semsstraatkerk: Antina Ottens

Kerkblad
Kopij voor het kerkblad: opweg@pknstadskanaal.nl
Bezorging: mw. A. Roskamp-de Boer, r.roskamp3@kpnplanet.nl

Ledenadministratie
Marcel Wubs, ledenadministratie@pknstadskanaal.nl

Kerkwebradio
Jan Hospers, kerkwebradio@pknstadskanaal.nl

Website
info@pknstadskanaal.nl
Deze mail komt dan bij de webteamleden:
Henk Bakker
Clara Broesder

Op de website worden regelmatig foto's geplaatst van activiteiten binnen de PKN kerk van Stadskanaal. Mocht u, om welke reden dan ook een foto van uzelf verwijderd willen hebben, dan kunt u contact opnemen met info@pknstadskanaal.nl en uw foto zal van de site verwijderd worden.
Contactpersonen van de wijk Poststraatkerk

Hiernaast ziet u de QR-code van de website van de pknstadskanaal.nl. U kunt de QR-code plaatsen in publicatiemateriaal. En iedereen die met een QR-reader op de mobiel deze code leest, wordt direct geleid naar de website.
Wat zijn 'sacramenten'?

Een sacrament is een gewijde handeling waardoor God tot de mens komt. Dat is tegenovergesteld aan bijvoorbeeld het gebed, of het geven van gaven, waarin de mens juist naar God komt. Het woord 'sacrament' is afgeleid van het Latijnse sacramentum, dat (geloofs)geheim betekent.

De Rooms Katholieke Kerk kent in totaal zeven sacramenten: het Doopsel, de Heilige Communie, het vormsel, de biecht (of 'het sacrament van de verzoening'), de ziekenzalving, de priesterwijding, en het huwelijk. In de Protestantse Kerk kennen we veel verschillende soorten 'gewijde handelingen', maar slechts twéé sacramenten waarvan we zeggen dat die door Jezus Christus zelf zijn ingesteld. Namelijk, de doop en het Heilig Avondmaal (dat wat in de Katholieke kerk de 'communie' of 'Eucharistie' genoemd wordt).

--------->

• Bij het Heilig Avondmaal wordt gedacht aan Jezus sterven en opstaan. Het wordt 'Avondmaal' genoemd omdat het verwijst naar de Pesach-maaltijd die Jezus hield op de avond voordat Hij gevangen genomen werd. De Pesach-maaltijd is de symbolische herinneringsmaaltijd die de Joden vieren om de bevrijding uit Egypte te gedenken.

Jezus gaf deze Pesach-viering een tweede betekenis. Het brood en de wijn verwijzen naar Mijn lichaam en bloed, zo zei Hij. Het tot zich nemen van brood en de wijn, symboliseert daarmee de eenheid tussen de gelovige en Christus. Zoals brood en wijn een mens versterken, versterkt het Avondmaal de mens op een geestelijke manier, het is 'voeding voor het geloof'.

Het avondmaal wordt verzorgd door de 'diakenen'. Diakenen zijn leiders in de gemeente, die zorg dragen voor 'dienstbaarheid'. Zij leren de gemeente dienstbaar te leven, net als Christus.

Iedere kerkdienst is er een collecte. De diakenen verdelen de gaven over hen die dat nodig hebben (dichtbij en ver weg). Het Heilig Avondmaal is door het samen delen van het brood ook een 'geestelijke oefening in samen delen'.

Het Avondmaal wordt op verschillende manieren gevierd: soms lopen mensen naar voren, soms wordt het brood en de wijn in de bank doorgegeven.

--------->

• De doop ontvangt een mens als 'startpunt' van de geloofsweg. Gelovige ouders die verlangen dat hun kind ook bij Christus en Zijn gemeente zal horen mogen hun kind laten dopen. Er wordt dus niet zomaar gedoopt, maar alleen vanuit het geloof. Maar dat kleine kind kan toch nog niet zeggen of het wel of niet gelovig is?

Nee, en toch mag ook dat kleine kind van gelovige ouders die doop ontvangen, vanuit het principe dat de ouders en de gemeente 'plaatsvervangend' voor dat kind geloven, totdat het zijn of haar doop voor eigen rekening wil nemen. Daarnaast worden in de Protestantse Kerk ook volwassenen gedoopt die willen toetreden tot de gemeente. Na hun geloofsbelijdenis worden dus ook zij gedoopt.

<---------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als gast of nieuwkomer kunt u meedoen, als u zich geraakt voelt door het evangelie en deel wilt uitmaken van de gemeenschap van mensen die Jezus volgen. Als het voor u vreemd is, kunt u gerust blijven zitten of brood en wijn doorgeven.
Kerkdiensten via Internet

De kerkdiensten van de diensten die in onze drie kerken worden gehouden te beluisteren, en in de Poststraatkerk en Hoeksteen ook te bekijken via www.kerkomroep.nl.

Klik op het logo hiernaast om een dienst beluisteren. Daarna vult u aan de rechterkant van het scherm bij plaatsnaam Stadskanaal in en vervolgens kunt u een kerk aanklikken. Kies tot slot welke dienst u wilt beluisteren en/of bekijken.

SKG collect

Ook binnen de kerk hebben we ( krijgen we) te maken met de vernieuwingen van deze tijd. SKG is een financiële instelling waarbij vrijwel alle kerken in Nederland zijn aangesloten.
Met deze financiële instelling doen we al jaren naar alle tevredenheid zaken. Die berekent lage kosten en de service is goed. SKG is nu begonnen met het aanbieden van SKGcollect.
Met behulp van SKGcollect, kunt u via Internet financiële handelingen verrichten naar de kerk. Wij( kerkrentmeesters) hebben besloten hieraan mee te doen, temeer daar we dit jaar gratis service krijgen, we fungeren met een aantal andere kerken in Nederland als pilot.

Wat betekent het voor u:
Als u dit aanspreekt en u werkt regelmatig met internet dan kunt u hiernaast inloggen op de site SKGcollect voor onze kerkgemeente.

Wat kunt u er mee:
Met SKGcollect kunnen we u vragen een aantal betalingen te doen, aangezien alles nieuw is zullen we zeer langzaam beginnen ( eerst mee leren werken).
Nu bieden we u de mogelijkheid collectebonnen te bestellen en te betalen via SKGcollect.
Alle betalingen gaan via iDEAL, het voordeel voor u en ons is dat alle betalingen direct via uw en onze bank verwerkt worden. U hebt altijd een bankafschrift van uw betaling.


Als u hier klikt komt u op een site van onze gemeente, waar u voorlopig eerst collectebonnen kunt bestellen en betalen. Later zullen we de webwinkel uitbreiden met de mogelijkheid om voor een aantal doelen te kunnen bijdragen, en ook om de vrijwillige bijdrage digitaal te kunnen toezeggen en te voldoen.

Wilt u meer weten over SKG, Stichting Kerkelijk Geldbeheer, dan kunt u kijken op de website
http://www.skggouda.nl/

Voor vragen kunt u terecht bij:
Geert Pronk geert.pronk@gmail.com
en
Jan Hospers j.hospers@agroweb.nl
De website wordt beheerd, voor wat SKGcollect betreft, door Gert Smith