Protestantse Gemeente te Stadskanaal vacant

Profielschets predikant (1,0 fte) en jeugd kerkelijk werker (0,7 fte) Protestantse Gemeente Stadskanaal

In verband met het aanstaande emeritaat van één van de huidige predikanten en vanwege het aannemen van een beroep elders door de andere predikant komt per 1 augustus 2021 een vacature voor een fulltime predikant beschikbaar. Daarnaast willen we de formatieruimte invullen met een kerkelijk werker die zich zal richten op de jeugd en jonge gezinnen.

De protestantse gemeente Stadskanaal

Onze gemeente telt ruim 1600 leden. De gemeente staat actief in de gemeenschap en wil geïnspireerd door Gods Woord en Geest, als volgelingen van Jezus Christus, een liefdevolle, betrokken gemeente zijn, die actief ondersteunend en eigentijds in de samenleving staat (onze missie). Wij vormen een pluriforme gemeente met een grote groep ouderen en een actieve groep jongeren en jeugdwerkers die behoefte hebben aan ondersteuning. We zijn toegankelijk voor en dienstbaar aan mensen met diverse achtergronden binnen en buiten onze gemeente, zowel voor ouderen als voor jongeren. Er is ruimte voor vernieuwing maar ook de vele waardevolle mooie tradities, vormen en liederen vanuit het verleden nemen we graag mee.

Enkele jaren geleden zijn we met een proces begonnen om te groeien naar één gemeente. Voorheen waren er drie vrij zelfstandige wijken. Het kerkzijn en ook de wekelijkse erediensten werden per wijk ingevuld. Een groot deel van de gemeente sprak destijds de wens uit om meer samen te doen en uiteindelijk daadwerkelijk naar één gemeente te groeien, in beleving, structuur en vieringen. Per 1 januari 2020 zijn de drie wijken opgeheven en wordt alles centraal aangestuurd, ook organisatorisch. Langzaam groeien we naar één gemeente toe. We hebben de structuur aangepast en maken stappen om daadwerkelijk één gemeente te worden. Dit gaat niet vanzelf. Het enthousiasme is bij een grote meerderheid van de gemeente aanwezig, maar er zijn ook kritische geluiden hoorbaar. Ons voornemen was eind 2020/begin 2021 te gaan evalueren en zo nodig het plan bij te stellen. Door de coronapandemie konden we dit tot op heden niet uitvoeren. Ook valt er nog niet veel te evalueren omdat het zo nodige onderlinge contact (nodig voor éénwording) in 2020 nauwelijks mogelijk was. We hopen eind 2021 alsnog tot een tussentijdse evaluatie te kunnen overgaan en waar nodig zullen we plannen en/of tijdspaden bijstellen. Gedurende de vacaturetijd zullen we met hulp van een interim-predikant het proces van éénwording voortzetten.

Het verder verbinden en samenbrengen van verschillen, gedachten en wensen binnen de gemeente zien we misschien wel als de belangrijkste taak van de nieuw te benoemen predikant. Hiervoor is een stevige persoonlijkheid, heldere visie en doorzettingsvermogen nodig. Van de te benoemen predikant verwachten wij dat hij/zij het als een uitdaging ziet hieraan een belangrijke bijdrage te leveren.

Er is een actieve groep jeugd en jongeren binnen onze kerk. Er zijn diverse activiteiten zoals de kindernevendiensten, de kinderkerk, kerk op schoot, catechese, cafédiensten, Rock Solid en jeugddiaconaat. Het jeugdwerk wordt aangestuurd door de taakgroep jeugd onder voorzitterschap van de jeugdouderling. Voor een goede gemeenteopbouw is een stevig fundament van jonge gezinnen en jeugd zeer belangrijk. We zijn dan ook van plan voor deze specifieke groep een kerkelijk werker aan te stellen die intensief zal samenwerken met de te benoemen predikant.

De formatie zal dan bestaan uit één predikant, een kerkelijk werker in deeltijd die het ouderenpastoraat voor 80+ voor haar rekening neemt (deze functie zal in ieder geval voor de komende 3 jaren worden uitgebreid) en een nieuw te benoemen kerkelijk werker voor jeugd en jonge gezinnen. De taakverdeling binnen het team zal in goed onderling overleg worden ingevuld, waarbij de nieuw te benoemen predikant het eerste aanspreekpunt voor de kerkenraad is.

Tot slot zien we voor de predikant ook nadrukkelijk een rol in het leiding geven aan diaconale activiteiten zowel binnen de kerkelijke gemeente als daarbuiten.

 

Wat voor predikant zoeken wij?

 Hij/zij:

 • heeft er zin in om met ons aan de slag te gaan, gaat ons voor en verbindt met passie ons in geloof en inspireert ons als gemeente nieuwe wegen te zoeken
 • werkt vanuit een levende relatie met God en wil zich van harte inzetten voor het vormgeven van de missie
 • kan de boodschap van de bijbel vertalen naar de tijd van nu, waarbij er ook ruimte mag zijn voor twijfel
 • durft buiten de kaders te denken en te doen
 • heeft hart voor de gemeenschap in ruime zin, ook buiten de gemeente en gaat de gemeente hierin voor
 • kan luisteren naar en omgaan met een veelkleurige gemeente. Kernwaarden hierbij zijn: ruimdenkend, samenbindend, bezielend, initiatiefrijk, creatief
 • leert de gemeenteleden kennen en kent ook hen bij naam
 • kan goed samenwerken met alle geledingen binnen de kerk
 • vormt samen met kerkelijk werkers een hecht team
 • leidt erediensten en verzorgt crisispastoraat
 • weet samenhang te brengen tussen eredienst en pastoraat. De erediensten zijn laagdrempelig, hebben diepgang en zijn ook eigentijds
 • is een bruggenbouwer tussen verschillende leeftijden en groepen binnen onze kerk en omringende kerken en kan daarmee goed samenwerken

Wat voor jeugd kerkelijk werker zoeken wij?

Hij/zij:

 • heeft er zin in om met ons aan de slag te gaan en in het bijzonder met kinderen, jongeren, jonge gezinnen (0 – 50 jaar) en vrijwillige jeugdwerkers
 • werkt vanuit een levende relatie met God en wil zich van harte inzetten voor het vormgeven van de missie
 • durft buiten de kaders te denken en te doen
 • vormt samen met de predikant en de ander kerkelijk werker(s) een hecht team
 • kan goed samenwerken met alle geledingen binnen de kerk
 • leert de jonge gemeenteleden kennen en kent ook hen bij naam
 • heeft een leidende rol binnen de taakgroep jeugd en ondersteunt waar nodig alle bij jeugdwerk betrokken vrijwilligers
 • is bereid erediensten te leiden  De erediensten zijn laagdrempelig, hebben diepgang en zijn eigentijds en sluiten zo dicht mogelijk bij de geloofsbeleving van jongeren en jonge mensen aan
 • verzorgt (crisis)pastoraat aan kinderen, jongeren en jonge gezinnen
 • heeft leiding over de catechisatie en heeft hierin ook een actieve rol
 • is samen met de predikant een bruggenbouwer tussen verschillende leeftijden en groepen binnen onze kerk en omringende kerken en kan daarmee goed samenwerken

 

Vacature kerkelijk werker (klik hier)


Onze visie gemeente zijn

Structuur Protestantse
Gemeente te Stadskanaal

 

 

 

Interesse of meer info?
beroepingswerk@pknstadskanaal.nl