Pastoraat

Wat verstaan wij onder pastoraat?

Voor ons staat de ontmoeting tussen mensen centraal. Mensen die zich verbonden weten door hun geloof. Pastoraat is dan in het spoor van de Goede Herder omzien naar elkaar, attent zijn, aandacht hebben voor elkaars wel en wee, even met de ander meelopen, kortom reisgenoot zijn, zowel bij vervelende zaken als ziekte, verdriet of problemen, als ook bij de mooie dingen zoals jubilea, verjaardagen, geboorten, huwelijken, examens, nieuw-ingekomenen enzovoorts.
Dat betekent volgens ons dat iedereen met een warm hart voor mensen en met oprechte belangstelling en een luisterend oor over de gaven beschikt die nodig zijn voor pastoraat

Pastoraat en bezoekwerk

Het pastorale werk van de predikanten vindt veelal plaats in situaties van geboorte, huwelijk en overlijden, ziekenhuisopname of (ernstige) ziekte thuis, d.w.z. in het zgn. ‘crisispastoraat’. Ook zijn de predikanten betrokken bij verschillende vormen van groepspastoraat, zoals groothuisbezoeken, een lotgenotengroep voor gescheiden mensen en een groep voor mensen die hun partner aan de dood hebben verloren.
Naast het bezoekwerk van de predikanten en pastoraal medewerkster, zijn er ook veel bezoekmedewerkers in de gemeente actief die regelmatig een bezoekje brengen aan gemeenteleden die daar behoefte aan hebben.
De bezoekmedewerkers worden twee keer per jaar ‘bijgeschoold’ op speciale toerustingsavonden.

Een bevestigde ambtsdrager is samen met een aantal bezoekmedewerkers verantwoordelijk voor de invulling van het pastoraat in de betreffende sectie. Iedere bezoekmedewerker heeft een aantal adressen, waarmee hij of zij namens de kerk het contact onderhoudt.
Achtergrond van deze werkwijze is de Bijbelse visie op het ‘ ambt van alle gelovigen’ . Alle gelovigen dragen een ‘ambt’ . Allen zijn geroepen om een levend lidmaat te zijn van het lichaam van Christus. Allen zijn geroepen tot opbouw van de gemeente van Christus. Misschien wel het belangrijkste onderdeel van gemeenteopbouw is het pastoraat.