Giften

De Protestantse Gemeente te Stadskanaal vormt een tweetal Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s):

– de Kerk (in financiële zin vertegenwoordigd door de kerkrentmeesters).
– de Diaconie.

Dit betekent dat u uw giften en vrijwillige bijdragen aan onze kerk of diaconie kunt aftrekken als (periodieke) gift bij uw belastingaangifte. De Belastingdienst verplicht iedere ANBI tot het publiceren van een aantal gegevens, zoals de doelstelling, de namen van de bestuurders, het beloningsbeleid en een financiële verantwoording.

– Giften voor de Protestantse Gemeente te Stadskanaal kunnen worden overgemaakt naar:
Bankrekening IBAN:
NL53 RABO 037 373 5154
t.n.v. CvK Prot. Gemeente te Stadskanaal.

– Giften voor de diaconie kunnen worden overgemaakt naar:
Bankrekening IBAN:
NL 43 RABO 0131 2059 43
t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente te Stadskanaal

Periodieke gift

U kunt uw vrijwillige bijdrage ook als periodieke gift aanbieden. Dit is aantrekkelijk omdat een periodieke gift volledig is af te trekken van de belastingaangifte. ‘Normale’ giften zijn ook in mindering te brengen, maar daarvoor geldt een drempel van 1% (minimaal € 60,–) en een maximum 10% van het verzamelinkomen. Bij een periodieke gift gelden die grenzen niet. Daardoor krijgt u van de belastingdienst meer geld terug. Dit voordeel kunt u ten goede laten komen aan uw kerk. Zo kunt u meer geven zonder dat het u meer kost.

Wanneer is een gift een periodieke gift?

Een gift is een periodieke gift:

• Als de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst of notariële akte;
• Als de bedragen conform de overeenkomst of notariële akte regelmatig (minstens eens per jaar) worden overgemaakt;
• Als deze bedragen steeds even hoog zijn;
• Als deze bedragen minimaal vijf jaar achtereen worden overgemaakt;
• Als de begunstigde (Protestantse Kerk, plaatselijke gemeente of diaconie) geen tegenprestatie levert voor de gift;
• Als de gift uiterlijk stopt bij het overlijden van de schenker of diens partner.

Erfstellingen en legaten

 De meeste mensen denken na over wat er na hun overlijden met hun bezit gebeurt. Dat is begrijpelijk. Vaak regelen mensen hun nalatenschap in een testament. Daarin kunnen zij laten vastleggen aan wie of aan welke goede doelen zij iets willen nalaten. Eén van die goede doelen kan de plaatselijke kerkelijke gemeente zijn. De kerk, waar elke zondag de verkondiging van het Evangelie plaatsvindt, die veel mensen tot steun is.

Door testamentair een legaat of erfstelling vast te leggen steunt u onze gemeente ook na uw overlijden.

Als u overweegt de Protestantse Kerk te Stadskanaal in uw testament op te nemen als erfgenaam of als (mede-)erfgenaam, is het belangrijk om daarbij de juiste tenaamstelling te gebruiken

Een testament dient bij een notaris opgemaakt te worden. Als deskundige op dit gebied kan hij u ook aanvullende informatie geven.