Kerkenraadsbesluit over organisatie, gebouwen en kerkdiensten in de eerstkomende jaren.

In februari jl. heeft de kerkenraad een voorlopig besluit genomen over het toekomstig gebruik van de drie kerkgebouwen voor de kerkdiensten en andere activiteiten. In maart is daarover een informatiebrief aan alle gemeenteleden gestuurd. Daarna zijn er drie gemeentebijeenkomsten geweest. Daarin is teruggeblikt op de besluiten van de afgelopen jaren over deze onderwerpen. Het   voorgenomen beleid is toegelicht en met elkaar besproken. Ook de nieuwe opzet van het werk van de taakgroep pastoraat is toegelicht. Sommige gemeenteleden hebben ook gebruik gemaakt van de mogelijkheid om op de informatie en de besprekingen te reageren. Alle kerkenraadsleden hebben een uitvoerig verslag van de bijeenkomsten en een overzicht van de binnengekomen reacties gekregen. Op 20 april heeft de kerkenraad vervolgbesluiten genomen. De hoofdlijn van het besluit van februari is aangehouden, met een aantal concretiseringen.

1. We gaan door met de vernieuwde organisatie, gericht op één gemeente, met verschillende taakgroepen voor deelterreinen van het kerkzijn. Zoals aangekondigd gaat de nieuwe opzet van het pastoraat onder leiding van de taakgroep pastoraat per 1 mei van start. De activiteitencommissie van deze taakgroep heeft onder meer als opdracht om goede activiteiten uit de verbanden van de oude wijken zoals de koffie-ochtenden, te organiseren of te ondersteunen. Verder is het op sterkte houden en toekomstige verjonging een belangrijk aandachtspunt van kerkenraad en taakgroepen.

2. Het beleid blijft gericht op diversiteit, rekening houdend met verschil in leeftijd en beleving en dus ook de noodzaak van verschillende soorten kerkdiensten. Momenteel wordt er grote prioriteit gegeven aan het ondersteunen van het jeugdwerk en het kinderwerk dat in coronatijd voor een groot deel stilgelegen heeft. Vanwege de missionaire opdracht tot ‘kerk zijn bij, met en voor anderen’ blijft het voor de taakgroepen een uitdaging om samenwerking te zoeken op deelterreinen met andere kerken en met andere ‘partijen’ in het dorp of de regio. Een actueel voorbeeld is de gezamenlijke hulp aan gevluchte Oekraïeners.

3. Voor de kerkdiensten en verschillende activiteiten heeft de gemeente geen drie gebouwen nodig. De kerkenraad gaf groen licht aan het College van Kerkrentmeesters om in onderhandeling te gaan met The Resurrection Church voor een langdurige verhuur van de Hoeksteen voor de kerkdiensten op zondagmorgen en andere activiteiten. Dit op verzoek van deze nieuwe kerkgemeenschap. De huurprijs moet redelijk zijn. Wanneer dit niet tot een bevredigende oplossing komt mag een andere huurder worden gezocht. Als ook dit niet lukt is de optie verkoop wat de kerkenraad betreft bespreekbaar. Vooralsnog wordt uitgegaan van de blijvende mogelijkheid van gebruik voor enige eigen activiteiten.

4. In de komende jaren wordt de kerkdienst op zondagmorgen één keer peer maand in de Semsstraatkerk gehouden, op de eerste zondag van de maand. Er is dan geen kerkdienst in de Poststraatkerk. Hierbij zijn de Op-weg-diensten en incidentele vieringen op of rond de feestdagen of een bidstond niet meegerekend. De taakgroep kerkdiensten draagt zorg voor de inroostering van voorgangers en medewerkers voor deze diensten. (De lijsten gastvoorgangers van de voormalige wijken waren al geïntegreerd). De Poststraatkerk en de Eendracht zijn locatie voor de overige kerkdiensten en de meeste jeugdactiviteiten. Als de ontwikkelingen in het kerkbezoek daartoe aanleiding geven kan dit beleid door de kerkenraad worden aangepast.

5. Uitgaande van een geslaagde verhuur van de Hoeksteen is de ingangsdatum van het beëindigen van kerkdiensten in de Hoeksteen en van dit beleid 1 oktober a.s., in de verwachting dat we als gemeente dan ook met een nieuwe predikant een nieuwe fase mogen ingaan. De kerkenraad benoemt een tijdelijke overgangscommissie met leden uit de gehele gemeente om naar oplossingen te zoeken voor spullen waarmee de geschiedenis van de Hoeksteen een plek kan krijgen in de andere gebouwen, om een ‘sluitingsdienst’ voor te bereiden, om waar nodig de integratie van vrijwilligers te begeleiden en om als klankbord te dienen bij het maken van afspraken met de nieuwe huurder/ gebruikers.

6. De exploitatie van de Semsstraatkerk blijft bij de Stichting Vrienden van de Semsstraatkerk. De kerkenraad en de Stichting blijven daarmee als partners op elkaar aangewezen en voeren dan ook minstens eens per jaar overleg over het beleid en de  activiteiten die elkaar raken. Na pensionering van de huidige koster-beheerder zal voor de Eendracht in principe weer gezocht worden naar een betaalde kracht die zelf ook actief aan communicatie en werving gaat doen, gericht op een breed en minstens kostendekkend gebruik van de gebouwen. Daarbij zal de steun van vrijwilligers, ook voor het kosterswerk, onontbeerlijk zijn.

7. In de komende jaren zal het gebouwenbezit de aandacht blijven vragen. Investeringen in verband met verduurzaming zullen wenselijk zijn. De kwaliteit van de bijgebouwen van de Semsstraatkerk laat te wensen over. Het kerkelijk leven zal blijven veranderen. Voorspellingen voor de lange termijn zijn moeilijk. Voor grote besluiten over de gebouwen zal daarom dan eerst extern deskundig advies worden ingewonnen.

8. De kerkenraad zal deze besluiten in de vergadering van juni alleen definitief maken als de gegevens over de financiële en bouwkundige situatie dat ook toelaten. In de tussentijd worden de gegevens daarover nog doorgelicht.

9. Er wordt een gemeentevergadering belegd op maandag 23 mei om half acht in de Eendracht, uitsluitend over bovenstaande besluiten. Dan kan er (opnieuw) met kerkenraadsleden over worden gesproken. Daarnaast kan iedereen tot 1 juni nog schriftelijk reageren op dit besluit bij de scriba, onder vermelding van naam en adres.

De kerkenraad is zich ervan bewust dat deze besluiten voor een deel van de gemeente pijn doen. De kerkenraad streeft naar oplossingen die voor de gemeente als geheel het beste zijn. De hoop is dat het onderling vertrouwen gaat groeien en oude tegenstellingen in het verleden gelaten kunnen worden. We mogen elkaar aanspreken op de woorden uit 2014: ‘Wij willen geïnspireerd door Gods Woord en Geest, als volgelingen van Jezus Christus, een liefdevolle, betrokken gemeente zijn, die actief ondersteunend en eigentijds in de samenleving staat.’

 

Namens de stuurgroep en de kerkenraad,

Ds. Harmen Jansen, interim-predikant