Nieuws archief

Verslag Kerkenraad en moderamen mei 2021

In de maand mei zijn er meerdere vergaderingen geweest, zowel van de kerkenraad als het moderamen. Zoals u denk ik wel weet ligt er behoorlijk veel op ons bordje. We hebben voor het eerst ook weer fysiek vergaderd, ruim uit elkaar en met inachtneming van de corona voorzorgregelingen. En oh wat beviel dat weer goed. Natuurlijk best wel weer even wennen met zoveel mensen in één zaal, maar in de grote zaal van de Eendracht is gelukkig voldoende ruimte. Nu we ook als kerkenraad weer fysiek met elkaar kunnen vergaderen hebben we besloten dat de werkzaamheden van het moderamen weer afgeschaald worden en in het vervolg weer als agendacommissie gaat functioneren.

 

Het mooiste nieuws is natuurlijk dat de kerken ook weer (gedeeltelijk) open zijn gegaan. Een eerste stap naar het oude gewone. Gelukkig zijn de corona cijfers zodanig aan het dalen dat dit weer verantwoord mogelijk is. En nu maar hopen dat we binnenkort verdere stappen kunnen zetten. Elders in deze OPWEG vindt u meer informatie over de te houden kerkdiensten de komende periode.

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de afscheidsdiensten van onze predikanten in volle gang. Zie de berichten elders in deze OPWEG.

De beroepingscommissie is inmiddels geïnstalleerd en zijn zich aan het inlezen etc. De commissie bestaat uit de gemeenteleden Jan Frankema, Johan Winter, Hans de Jong, José Heyes en Gera Greven. Het wachten is nog op de goedkeuring van hogerhand (de zogenaamde solvabiliteitsverklaring). Als die binnen is kan het zoeken echt beginnen. Ook is het profiel voor de te benoemen predikant en een kerkelijk werker jeugd/jonge gezinnen door de kerkenraad vastgesteld. Meer informatie hierover, alsmede het profiel en een toelichting op het besluit over de toekomstige formatie vindt u eveneens elders in deze OPWEG.

Voor de korte termijn zijn we -zoals ook al gemeld in de vorige OPWEG- in gesprek met enkele kandidaten in de directe omgeving. Dit heeft geleid tot een concreet plan welke door de kerkenraad is goedgekeurd. Het CVK informeert u elders over de concrete invulling daarvan.

 Tot slot kunnen we melden dat het beleidsplan pastoraat goedgekeurd is door de kerkenraad. De taakgroep pastoraat is nu in overleg met alle betrokkenen om het verder in te vullen.

 

Nou, het lijkt mij dat dit voor nu wel weer genoeg informatie is. Er speelt veel en we doen ons uiterste best u adequaat te informeren. We willen zo veel als mogelijk transparant zijn. Maar -zoals overal- gaat er wel eens iets mis. We hopen dan wel op een beetje begrip. Ons bereiken soms berichten dat er in de gemeente hier en daar “ruis” is over dingen die spelen en dan met name over de communicatie daarover. Ik doe een beroep op u om in dergelijke gevallen contact met mij en/of de taakgroep communicatie op te nemen (zie contactgegevens achterin). Dan kunnen we of uitleggen waarom het zo gegaan is of ervan leren en het in het vervolg beter doen.

 

Hartelijke groet,

Alle Alserda, namens de kerkenraad

 

Toekomstige formatie predikanten/kerkelijk werker

Onze gemeente heeft tot dusverre twee fulltime predikanten. Nu ze beide binnenkort vertrekken heeft de kerkenraad zich gebogen over de gewenste en mogelijke formatie in de toekomst. Om een predikant als plaatselijke gemeente te beroepen is toestemming van PKN landelijk nodig. Een belangrijk ijkpunt daarvoor is de meerjarenbegroting (voor de eerstkomende acht jaar). Deze moet “sluitend” zijn hetgeen wil zeggen dat de inkomsten in overeenstemming moeten zijn met de uitgaven. Het college van kerkrentmeesters heeft recentelijk deze meerjarenbegroting opgesteld. Hieruit blijkt dat door de terugloop van het aantal leden en de daarvan afhankelijke vaste bijdragen op termijn maar financiële ruimte is voor een formatie van 1,5 fte predikant.

 

Vanuit de taakgroep jeugd is het verzoek gekomen om aan de jeugd en jonge gezinnen (tot een leeftijd van 50 jaar) extra aandacht te besteden en daarvoor een kerkelijk werker aan te trekken. Als kerkenraad onderschrijven we deze wens en hebben besloten om 0,5 fte plaats predikant te gaan inzetten voor het aantrekken van een kerkelijk werker. We denken daarvoor 0,7 fte kerkelijk werker te kunnen betalen. Dus in plaats van 0,5 fte predikant kiezen we voor 0,7 fte kerkelijk werker jeugd/jonge gezinnen.

 

Dit betekent dat we als kerkenraad hebben besloten de predikant formatie van onze gemeente terug te brengen van 2,0 fte naar 1,0 fte. Dit gaan we ook melden bij PKN landelijk. Hierdoor ontstaat er (financiële) ruimte en flexibiliteit die we de komende jaren nodig hebben.

 

Ook het pastoraat verdient de nodige aandacht. Door het vertrek van beide predikanten valt daar een enorm gat. We denken dat in de eerstkomende jaren als volgt in te vullen:

  • Pastoraat jongeren/jonge gezinnen (tot 50 jaar): door de nog aan te trekken kerkelijk werker
  • Pastoraat 80+: door de al aanwezige kerkelijk werker (Jenny Louissen) en een tijdelijke uitbreiding waarvan de omvang nog moet worden bepaald. Voor deze tijdelijk uitbreiding is in ieder geval de komende drie jaar nog financiële ruimte.
  • Overige pastoraat en coördinatie: door de aan te trekken predikant.

Na drie jaar gaan we de formatie, benodigd voor het pastoraat, weer bezien en kijken wat de beste oplossing is. We vertrouwen erop en vinden dat ook heel belangrijk dat het pastoraat hiermee de aandacht krijgt die nodig is.

 

Op basis van deze uitgangspunten zijn de profielen van de te benoemen predikant en kerkelijk werker opgesteld. Deze is integraal in deze OPWEG opgenomen en zal de basis zijn waarmee de beroepingscommissie op pad gaat. Over de invulling van de (vooralsnog tijdelijke) uitbreiding van het pastoraat 80+ informeren wij u nader.

 

Afscheid ds. Dirk Wams en ds. Bindert de Jong

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de afscheidsdiensten van onze predikanten in volle gang. De afscheidsdienst van ds. Dirk Wams staat gepland op  4 juli. Brenda Belga is het aanspreekpunt voor deze dienst. De afscheidsdienst van ds. Bindert de Jong staat gepland op 22 augustus. Tjitske Alserda is daarvoor het aanspreekpunt. Het grote onzekere is nu nog hoeveel mensen de diensten kunnen bijwonen. Voor ons als gemeente, maar zeker ook voor de afscheidnemende predikanten hopen we van harte dat het er vele mogen zijn. We houden u daarvan op de hoogte. 

Wij kunnen ons voorstellen dat u een persoonlijke boodschap heeft voor één of beide voorgangers. U kunt deze insturen of inleveren. Alle brieven, kaarten, tekeningen en berichtjes zullen gebundeld worden en op het afscheid gegeven worden.

Voor Dirk Wams kunt u dit per e-mail sturen naar kerkdiensten@pknstadskanaal.nl of in de brievenbus gooien bij de familie Nijboer, Klinkenborg 1.

Voor Bindert de Jong kunt u e-mailen naar pastoraat@pknstadskanaal.nl of langsbrengen bij de familie Alserda, Louis Pasteurstraat 5. Wij hopen op veel reacties!

 

Afscheidscadeau

Graag willen we gemeenteleden in de gelegenheid stellen een financiële bijdrage te leveren voor het cadeau dat we als gemeente willen geven aan ds. Dirk Wams in verband met zijn afscheid deze zomer. Dirk heeft ruim 12 jaar onze gemeente gediend en gaat nu met verdiend emeritaat.

 

Ook ds. Bindert de Jong vertrekt in augustus. Zoals waarschijnlijk wel bekend heeft hij een beroep van PKN Heerenveen aangenomen. Ook voor hem willen we gemeenteleden de gelegenheid geven een financiële bijdrage voor een afscheidscadeau te geven.

 

U kunt uw bijdrage overmaken op Ibannummer NL75RABO0373735146,  ten name van CVK Protestantse Gem. Stadskanaal. Graag vermelden voor wie uw bijdrage is bedoeld.

April 2021

Verslag Kerkenraad en moderamen

Hoe gaat het met u/jou? Houden we het allemaal nog vol? Ook nu het eind van de corona crisis in zicht lijkt ben ik daar benieuwd naar. Helaas kunnen we deze vragen nog steeds moeilijk persoonlijk stellen. Maar als de voorspellingen uitkomen zal dat op niet al te lange termijn weer (beperk?) mogelijk zijn. Daarop vooruitlopend heeft de regering de eerste versoepelingen aangekondigd, spannend! Uiteraard houden we als kerkenraad de ontwikkelingen ook nauwgezet in de gaten. Als het weer kan zullen we ook plaatselijk weer meer mogelijk maken, maar we nemen geen onverantwoorde risico’s. Maar dromen van weer volle kerken begint bij mij al wel weer te borrelen. Met elkaar in volle borst weer het loflied aanheffen …..

Nu de werkelijkheid van nu:
Zoals bekend gaat ds. Dirk Wams in juli met emeritaat. We zijn inmiddels drukdoende met het zoeken van opvolging. Een profiel is opgesteld en er is een beroepingscommiissie aangesteld. De gevraagde gemeenteleden hebben allemaal positief gereageerd op het verzoek. Heel fijn om zoveel betrokkenheid en bereidheid te ervaren. Daar zijn we als kerkenraad heel blij mee. Kortom: we kunnen aan de slag, MAAR…..

Onze andere predikant ds. Bindert de Jong heeft aangekondigd ons na een kleine 4 jaar ook te gaan verlaten. Hij aanvaardt een beroep van een andere gemeente (PKN Heerenveen). We vinden het jammer dat hij vertrekt, maar respecteren zijn besluit. Ik verwijs in dezen naar de mededeling van Bindert zelf, elders in deze OPWEG.

Dit betekent concreet dat wij vanaf juli zonder een eigen predikant zitten. Dit baart ons als kerkenraad natuurlijk veel zorgen, dat zult u begrijpen. Wij volgen daarin twee sporen; enerzijds een oplossing voor de kortere termijn en ook tijdelijk totdat we weer eigen predikanten hebben en anderzijds de oplossing meer structureel en voor de langere termijn.
We hebben inmiddels als moderamen een gesprek gehad met onze classis predikant Jan Hommes om een eerste verkenning te doen. Binnenkort spreken we daarover verder met hem.

Voor de kortere termijn is het zaak een consulent te vinden en ervoor te zorgen dat de dagelijkse zaken “gewoon” kunnen doorgaan. We zijn inmiddels in gesprek met enkele kandidaten om een tijdelijke functie te vervullen. Specifieke aandacht hebben we voor een goede invulling van het (crisis)pastoraat. Daar valt natuurlijk een enorm gat door het wegvallen van beide predikanten. Ook kan een en ander gevolgen hebben voor de wekelijkse erediensten. We bekijken de gevolgen voor het preekrooster op dit moment.

Voor de langere termijn vergt de huidige situatie ook stevig denkwerk. We zullen bij de invulling van de vacatures versneld moeten nadenken over hoe we in de toekomst gemeente willen zijn. Daar speelt de vorig jaar ingezette beweging vanuit “kerk 2030” een belangrijke rol. Door corona hebben we daar nog niet de stappen kunnen zetten die we van plan waren te maken. Ook hebben we daarom nog niet echt met de gemeente kunnen evalueren. Kortom: een lastig dilemma waarover we ook in overleg gaan met onze classispredikant. We denken dat we bij het in goede banen leiden van dit proces externe en (op dit gebied) deskundige begeleiding goed kunnen gebruiken.

Ik kom tot een afsluiting van mijn maandelijkse bijdrage en realiseer me dat het deze keer een wat eenzijdig verhaal is geworden. Uiteraard gaan de lopende zaken ook gewoon door en vergt dat op zijn tijd ook de nodige aandacht en tijd. Ik hoop u daarover een volgende keer meer te berichten en uiteraard ook over de invulling van de vacatures.

Namens de kerkenraad en het moderamen
Alle Alserda

November 2020:

Ontwikkelingen kerk 2030

Op 1 januari 2020 is de nieuwe organisatiestructuur van onze gemeente ingegaan. Het was in grote meerderheid de wens van de gemeente om meer dan tot dusverre één gemeente te worden. De oude wijkstructuur werd opgeheven en nieuwe taakgroepen werden opgericht. Ook werd de frequentie van het aantal kerkdiensten naar beneden bijgesteld. Vanaf dat moment werden niet meer elke week in al onze drie kerken diensten georganiseerd.

 

De stip op de horizon was te komen tot één gemeente die wekelijks samen in één kerkgebouw bijeenkomt. Dus meer samen optrekken en met een eenvoudiger structuur. Er is daarbij gekozen voor de weg der geleidelijkheid. Een definitief besluit over hoe het verder moet met onze 3 kerkgebouwen werd voor een aantal jaren vooruitgeschoven. Eerst wilden we ervaringen opdoen in de veranderde situatie. We hoopten daarbij dat we op deze wijze op een natuurlijke manier naar 1 gemeente zouden toegroeien. Er werd afgesproken dat er na één jaar een tussen evaluatie zou komen en aanpassingen mogelijk zouden zijn.

 

Vol goede moed zijn we daaraan begonnen in januari 2020. En toen….. kwam corona! De wereld – ook die van onze kerk – zag er opeens heel anders uit. We konden zelfs lange tijd in het geheel niet als gemeente bijeenkomen. Gelukkig was er de mogelijkheid om online diensten te volgen. Na de eerste golf konden we weer op zeer beperkte schaal fysiek kerkdiensten bijwonen. In de zomer leek het erop dat het ergste voorbij was en we weer langzaam naar de oude “normale” situatie terug konden. Maar helaas… toen kwam de tweede golf waar we nog middenin zitten. Als kerkenraad verwachten we dat het nog geruime tijd zal duren voordat we weer op de oude voet verder kunnen. Midden 2021??? Wie zal het zeggen.

 

Al met al kwam er dus van het samen toegroeien naar één gemeente weinig/niets terecht. Eerder omgekeerd. Als kerkenraad betreuren we dit enorm. Op 2 november hebben we als breed moderamen ons daarover gebogen. We zijn toen tot de conclusie gekomen dat een evaluatie nu op dit moment geen zin heeft. We hebben simpel gezegd geen gelegenheid in 2020 gehad om naar elkaar toe te groeien. Heel spijtig, maar wel de realiteit. Ook kunnen we nu niet een gemeenteavond houden gelet op de corona regels. Kortom: het jaar 2020 is in dit kader een verloren jaar. We zullen dus het proces in een lagere versnelling zetten. Voorlopige gaan we op de huidige wijze door. Waar mogelijk willen we -ondanks corona- toch initiatieven ontwikkelen om meer samen te doen. Midden volgend jaar gaan we weer kijken hoe het ervoor staat en wat wijs is om te doen. Als het dan mogelijk is gaan we de evaluatie alsnog uitvoeren.

 

We hebben als kerkenraad wel nadrukkelijk de behoefte om nogmaals heel expliciet te melden dat wat ons betreft de doelstelling nog recht overeind staat. We willen nog steeds graag meer samendoen en naar één gemeente toegroeien en uiteindelijk ook samen wekelijks in één vast kerkgebouw bijeenkomen. We willen dit graag, maar denken ook dat we daarin -gelet op het dalend ledental- geen keuze hebben. We voelen ons daarin gesteund door een grote meerderheid van onze gemeente, zoals eerder ook in enquêtes is uitgesproken. Dit blijft de stip op de horizon waarnaar we willen toegroeien. We hopen dat volgend jaar duidelijk wordt in welk tempo dit kan plaatsvinden.

 

Oktober 2020:

Moderamen

Door de aanvullende maatregelen i.v.m. corona hebben we besloten voorlopig als kerkenraad niet bijeen te komen en de taken wederom te delegeren aan het uitgebreid moderamen. Dit net zoals in het voorjaar. We betreuren het dat we als kerkenraad nu even niet operationeel kunnen zijn, maar we zien nu geen andere mogelijkheden. Wel is er per mail contact tussen moderamen en kerkenraad. Bovendien ontvangen de kerkenraadsleden (vertrouwelijk) de agenda en notulen van overleggen van het moderamen. Op deze wijze proberen we de communicatie kerkenraad/moderamen op peil te houden. Het blijft echter roeien met de riemen die we hebben.

 

Diensten in coronatijd (aanpassing vanaf 29 november)

Vanuit leden van de gemeente, vooral voormalige wijken Hoeksteen en Semsstraatkerk is het verzoek gedaan de zondagsdiensten op een andere wijze in te vullen. Met name het organiseren van de dienst in de avonduren stuit op problemen. Vooral voor ouderen is het moeilijk om ’s avonds een dienst bij te wonen. We hebben besloten om aan dit bezwaar tegemoet te komen. Tot en met 15 november blijft de huidige invulling. Voor zondag 22 november gelden aangepaste tijden en plaatsen (zie hierna). Vanaf zondag 29 november zal er iedere zondag om 09.30 een dienst zijn in de Poststraatkerk en om 11.00 om en om een dienst in de Hoeksteen of de Semsstraatkerk.

 

Gebruik kerkelijke gebouwen in coronatijd

Onze gebouwen zijn binnen de huidige regels alleen beschikbaar voor kerkdiensten en vergaderingen voor kerkelijke doelen. Alle andere activiteiten, waaronder V&T activiteiten en catechese zijn voorlopig opgeschort. We zijn in afwachting van een “routekaart voor kerken met escalatieladder”. Aan het opstellen hiervan wordt gewerkt door CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken). Deze routekaart moet duidelijk maken wanneer welke maatregelen nodig zijn. Wij hebben het voornemen deze te gaan volgen voor de duidelijkheid.

 Rommelmarkt / kerstfair

We nemen kennis van het voornemen om vooralsnog hiermee te stoppen. Zie ook berichtgeving elders in het kerkblad. Als moderamen spreken we de wens uit dat na de coronatijd dit weer -wellicht in aangepaste vorm- opgepakt wordt.

 

Kerstontbijt Semsstraatkerk en kerstwandeling

Als PKN Stadskanaal hebben we helaas -mede gebaseerd op landelijk adviezen PKN- ook moeten besluiten om het organiseren van het kerstontbijt na afloop van de dienst om 07.30 en de jaarlijkse kerstwandeling in Stadskanaal Noord te moeten annuleren. We zien daar binnen de huidige regels geen mogelijkheid toe.

 

Eeuwigheidszondag 22 november 2020 (laatste zondag kerkelijk jaar)

Om alle nabestaanden de gelegenheid te geven hierbij aanwezig te zijn is voor de volgende opzet gekozen:

  • Er is een viering/herdenking in de Hoeksteen om 09.30 uur voor de nabestaanden van overledenen van de voormalige wijk Hoeksteen
  • Er is een viering/herdenking in de Semsstraatkerk om 09.30 uur voor de nabestaanden van overledenen van de voormalige wijk Semsstraatkerk
  • Er zijn twee vieringen/herdenkingen in de Poststraatkerk om 09.30 en om 11.00 uur voor de nabestaanden van overledenen van de voormalige wijk Poststraatkerk

Op deze manier kunnen we per overledene twee nabestaanden uitnodigen. Als er dan nog plaatsen over zijn (maximaal 30 per gebouw) kunnen deze worden gebruikt door overige gemeenteleden. Dit kan dan via het reserveringssysteem.

 

Tot zover de belangrijkste zaken vanuit de kerkenraad/moderamen. Voor nu is mijn wens dat u allemaal gezond blijft!

Namens de kerkenraad,
Alle Alserda