Nieuws archief

November 2020:

Ontwikkelingen kerk 2030

Op 1 januari 2020 is de nieuwe organisatiestructuur van onze gemeente ingegaan. Het was in grote meerderheid de wens van de gemeente om meer dan tot dusverre één gemeente te worden. De oude wijkstructuur werd opgeheven en nieuwe taakgroepen werden opgericht. Ook werd de frequentie van het aantal kerkdiensten naar beneden bijgesteld. Vanaf dat moment werden niet meer elke week in al onze drie kerken diensten georganiseerd.

 

De stip op de horizon was te komen tot één gemeente die wekelijks samen in één kerkgebouw bijeenkomt. Dus meer samen optrekken en met een eenvoudiger structuur. Er is daarbij gekozen voor de weg der geleidelijkheid. Een definitief besluit over hoe het verder moet met onze 3 kerkgebouwen werd voor een aantal jaren vooruitgeschoven. Eerst wilden we ervaringen opdoen in de veranderde situatie. We hoopten daarbij dat we op deze wijze op een natuurlijke manier naar 1 gemeente zouden toegroeien. Er werd afgesproken dat er na één jaar een tussen evaluatie zou komen en aanpassingen mogelijk zouden zijn.

 

Vol goede moed zijn we daaraan begonnen in januari 2020. En toen….. kwam corona! De wereld – ook die van onze kerk – zag er opeens heel anders uit. We konden zelfs lange tijd in het geheel niet als gemeente bijeenkomen. Gelukkig was er de mogelijkheid om online diensten te volgen. Na de eerste golf konden we weer op zeer beperkte schaal fysiek kerkdiensten bijwonen. In de zomer leek het erop dat het ergste voorbij was en we weer langzaam naar de oude “normale” situatie terug konden. Maar helaas… toen kwam de tweede golf waar we nog middenin zitten. Als kerkenraad verwachten we dat het nog geruime tijd zal duren voordat we weer op de oude voet verder kunnen. Midden 2021??? Wie zal het zeggen.

 

Al met al kwam er dus van het samen toegroeien naar één gemeente weinig/niets terecht. Eerder omgekeerd. Als kerkenraad betreuren we dit enorm. Op 2 november hebben we als breed moderamen ons daarover gebogen. We zijn toen tot de conclusie gekomen dat een evaluatie nu op dit moment geen zin heeft. We hebben simpel gezegd geen gelegenheid in 2020 gehad om naar elkaar toe te groeien. Heel spijtig, maar wel de realiteit. Ook kunnen we nu niet een gemeenteavond houden gelet op de corona regels. Kortom: het jaar 2020 is in dit kader een verloren jaar. We zullen dus het proces in een lagere versnelling zetten. Voorlopige gaan we op de huidige wijze door. Waar mogelijk willen we -ondanks corona- toch initiatieven ontwikkelen om meer samen te doen. Midden volgend jaar gaan we weer kijken hoe het ervoor staat en wat wijs is om te doen. Als het dan mogelijk is gaan we de evaluatie alsnog uitvoeren.

 

We hebben als kerkenraad wel nadrukkelijk de behoefte om nogmaals heel expliciet te melden dat wat ons betreft de doelstelling nog recht overeind staat. We willen nog steeds graag meer samendoen en naar één gemeente toegroeien en uiteindelijk ook samen wekelijks in één vast kerkgebouw bijeenkomen. We willen dit graag, maar denken ook dat we daarin -gelet op het dalend ledental- geen keuze hebben. We voelen ons daarin gesteund door een grote meerderheid van onze gemeente, zoals eerder ook in enquêtes is uitgesproken. Dit blijft de stip op de horizon waarnaar we willen toegroeien. We hopen dat volgend jaar duidelijk wordt in welk tempo dit kan plaatsvinden.

 

Oktober 2020:

Moderamen

Door de aanvullende maatregelen i.v.m. corona hebben we besloten voorlopig als kerkenraad niet bijeen te komen en de taken wederom te delegeren aan het uitgebreid moderamen. Dit net zoals in het voorjaar. We betreuren het dat we als kerkenraad nu even niet operationeel kunnen zijn, maar we zien nu geen andere mogelijkheden. Wel is er per mail contact tussen moderamen en kerkenraad. Bovendien ontvangen de kerkenraadsleden (vertrouwelijk) de agenda en notulen van overleggen van het moderamen. Op deze wijze proberen we de communicatie kerkenraad/moderamen op peil te houden. Het blijft echter roeien met de riemen die we hebben.

 

Diensten in coronatijd (aanpassing vanaf 29 november)

Vanuit leden van de gemeente, vooral voormalige wijken Hoeksteen en Semsstraatkerk is het verzoek gedaan de zondagsdiensten op een andere wijze in te vullen. Met name het organiseren van de dienst in de avonduren stuit op problemen. Vooral voor ouderen is het moeilijk om ’s avonds een dienst bij te wonen. We hebben besloten om aan dit bezwaar tegemoet te komen. Tot en met 15 november blijft de huidige invulling. Voor zondag 22 november gelden aangepaste tijden en plaatsen (zie hierna). Vanaf zondag 29 november zal er iedere zondag om 09.30 een dienst zijn in de Poststraatkerk en om 11.00 om en om een dienst in de Hoeksteen of de Semsstraatkerk.

 

Gebruik kerkelijke gebouwen in coronatijd

Onze gebouwen zijn binnen de huidige regels alleen beschikbaar voor kerkdiensten en vergaderingen voor kerkelijke doelen. Alle andere activiteiten, waaronder V&T activiteiten en catechese zijn voorlopig opgeschort. We zijn in afwachting van een “routekaart voor kerken met escalatieladder”. Aan het opstellen hiervan wordt gewerkt door CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken). Deze routekaart moet duidelijk maken wanneer welke maatregelen nodig zijn. Wij hebben het voornemen deze te gaan volgen voor de duidelijkheid.

 Rommelmarkt / kerstfair

We nemen kennis van het voornemen om vooralsnog hiermee te stoppen. Zie ook berichtgeving elders in het kerkblad. Als moderamen spreken we de wens uit dat na de coronatijd dit weer -wellicht in aangepaste vorm- opgepakt wordt.

 

Kerstontbijt Semsstraatkerk en kerstwandeling

Als PKN Stadskanaal hebben we helaas -mede gebaseerd op landelijk adviezen PKN- ook moeten besluiten om het organiseren van het kerstontbijt na afloop van de dienst om 07.30 en de jaarlijkse kerstwandeling in Stadskanaal Noord te moeten annuleren. We zien daar binnen de huidige regels geen mogelijkheid toe.

 

Eeuwigheidszondag 22 november 2020 (laatste zondag kerkelijk jaar)

Om alle nabestaanden de gelegenheid te geven hierbij aanwezig te zijn is voor de volgende opzet gekozen:

  • Er is een viering/herdenking in de Hoeksteen om 09.30 uur voor de nabestaanden van overledenen van de voormalige wijk Hoeksteen
  • Er is een viering/herdenking in de Semsstraatkerk om 09.30 uur voor de nabestaanden van overledenen van de voormalige wijk Semsstraatkerk
  • Er zijn twee vieringen/herdenkingen in de Poststraatkerk om 09.30 en om 11.00 uur voor de nabestaanden van overledenen van de voormalige wijk Poststraatkerk

Op deze manier kunnen we per overledene twee nabestaanden uitnodigen. Als er dan nog plaatsen over zijn (maximaal 30 per gebouw) kunnen deze worden gebruikt door overige gemeenteleden. Dit kan dan via het reserveringssysteem.

 

Tot zover de belangrijkste zaken vanuit de kerkenraad/moderamen. Voor nu is mijn wens dat u allemaal gezond blijft!

Namens de kerkenraad,
Alle Alserda