Vanuit de kerkenraad

Verslag kerkenraad juli/augustus 2021

De zomer loopt op zijn eind, velen zijn alweer aan het werk en de scholen zijn ook alweer begonnen. Ik hoop dat u het fijn heeft gehad, thuis, in Nederland of daarbuiten en gezond weer thuis bent gekomen.

Als kerkenraad hebben we het ook even rustig aan gedaan, alhoewel…..

Er waren de afscheidsdiensten van ds Dirk Wams en ds Bindert de Jong. We kijken terug op twee geslaagde dagen/diensten. Voor beide was er veel waardering voor alles wat ze voor onze gemeente hebben betekend. Ook vanuit deze plek nogmaals dank aan de beide predikanten en we wensen hun het allerbeste voor de toekomst en zeker Gods zegen. Ook dank aan eenieder (er dat waren er veel!) die aan de organisatie een bijdrage hebben geleverd. Als gemeente hebben we ons van onze beste kant laten zien. Daar mogen we trots op zijn.

Zondag 29 augustus is ds. Bindert de Jong bevestigd in zijn nieuwe gemeente Heerenveen. Een kleine afvaardiging van onze kerkenraad is op uitnodiging daarbij aanwezig was. We maakten kennis met een warme gemeente, een prachtig en mooi / kleurig kerkgebouw. We hebben er alle vertrouwen in dat Bindert en zijn gezin daar een goede plek vinden. Bijzonder was het om het “onze vader” in het fries te zingen. De eerlijkheid gebiedt te melden dat niet de hele afvaardiging daarin slaagde.

De invulling van het pastoraat in de vacaturetijd is inmiddels operationeel. Ds Jan Vaessen is samen met Jenny Louissen hiervoor beschikbaar. Hun contactgegevens staan achter in OPWEG en op de website. Bij deze heten we ds. Jan Vaessen van harte welkom in onze gemeente. We zijn blij en dankbaar dat hij deze taak samen met Jenny zo enthousiast op zich neemt.

Ook Ds. Hans Jonker is met zijn werkzaamheden als consulent begonnen en heeft inmiddels kennisgemaakt met de kerkenraad. Zijn echtgenote Ds. Anneke Wouda start binnenkort de catechisaties op. Ook hen heten we van harte welkom in onze gemeente.

Ook heeft de kerkenraad kennis gemaakt met ds. Harmen Jansen die de komende tijd als interim predikant ons gaat helpen om een nieuw beleidsplan voor de komende jaren te gaan opstellen. Ds. Harmen Jansen stelt zichzelf elders in deze OPWEG en op de website zelf aan u voor. Onderdeel van het traject is een evaluatie van de sinds 1 januari 2020 ingevoerde nieuwe organisatiestructuur. We zullen de gemeente zeer nadrukkelijk daarin betrekken. Gelukkig is het nu weer -op beperkte schaal- mogelijk bijeen te komen. Hoe we dat precies gaan doen hoort u later. De kerkenraad heeft een stuurgroep ingesteld die -namens de kerkenraad/gemeente het eerste aanspreekpunt wordt. Samen gaan we hiermee aan de slag. We zullen u over de voortgang uiteraard informeren. De stuurgroep bestaat naast ds. Harmen Jansen uit de volgende personen: Brenda Belga, Jan Frankema, Jan Deuring, Henk-Jan te Velde en Alle Alserda.

Onze tweede secretaris Albert Kroeze vertrekt naar Nieuw-Buinen en stopt met zijn werkzaamheden voor PKN Stadskanaal. We betreuren dit uiteraard maar wensen hem samen met Carla het allerbeste toe. Dit met dank voor alles wat beiden in de afgelopen jaren voor onze gemeente hebben betekend. Gelukkig hebben we de opvolging inmiddels ook rond en wel in de personen Bert Bos (familieberichten) en Gerda Rouw (preekvoorziening). Heel fijn dat er steeds weer mensen opstaan om hun steen(tje) bij te dragen.

Ik denk dat ik inmiddels weer genoeg informatie met u gedeeld heb. Ik wens elkaar een vruchtbaar nieuw seizoen toe. Zoveel als mogelijk zonder Corona en dat we samen in goede harmonie (verder) mogen gaan bouwen aan onze gemeente. Ik sluit af met de prachtige (afscheids) woorden van Bindert “We zijn niet zonder elkaar, en we zijn nooit zonder God”

Hartelijke groet,

Alle Alserda

Namens de kerkenraad.

Verslag kerkenraad juni 2021

De maand juni stond voor een belangrijk deel in het teken van het komend afscheid van onze beide predikanten. Als u dit leest heeft het afscheid van ds. Dirk Wams al plaatsgevonden en is die van ds. Bindert de Jong aanstaande. Gelukkig is het weer mogelijk het afscheid te houden in aanwezigheid van de gemeente. Niet op volle sterkte, maar wel met veel meer dan enkele weken geleden nog voor mogelijk werd gehouden.

Naast het organiseren van een gepast afscheid moet er ook veel aandacht zijn voor “hoe verder”, eerst tijdelijk maar ook structureel. Zoals al eerder gemeld is ds. Jan Vaessen bereid gevonden het crisispastoraat op zich te nemen. Verder hebben we het echtpaar Jonker/Wouda uit Nieuw-Buinen bereid gevonden ons in de vacature tijd te helpen. Ds. Hans Jonker zal in de periode dat we vacant zijn het consulentschap op zich nemen en zal zich vooral richten op het begeleiden van de kerkenraad en de beroepingscommissie. Ds. Anneke Wouda zal de catechisatie, deels in combinatie met Nieuw-Buinen, voor haar rekening nemen. We zijn erg blij met de geboden hulp.

Ook goed om te noemen is dat inmiddels de zogenaamde solvabiliteitsverklaring ontvangen is van PKN landelijk. De beroepingscommissie kan nu dus echt aan de slag.

 

Zoals bekend is de organisatie van onze kerk per 1 januari 2020 aangepast. De wijken zijn opgeheven en nieuwe taakgroepen zijn opgericht. Dit met het belangrijkste doel om meer één gemeente te worden. Er is destijds afgesproken dat we na een jaar zouden gaan evalueren. We zijn van plan deze evaluatie na de vakantie op te starten. We zijn momenteel in gesprek met een externe kandidaat die ons hierin gaat begeleiden. Ik hoop u in een volgende OPWEG daarover nader te informeren. Tot zover de informatie rondom de vacaturetijd.

 

Uiteraard gaan ook de lopende zaken gewoon verder. Gelukkig is corona op zijn retour, zoals het nu lijkt. Laten we hopen dat dit zo blijft. Persoonlijk vind ik het wel spannend, wat doet de deltavariant en gaan de versoepelingen nu niet erg snel? Wie zal het zeggen. Wat natuurlijk prachtig is dat we als gemeente weer elkaar in het echt kunnen ontmoeten. Wat fijn om weer samen te zijn. Verder keurden we de jaarrekeningen 2020 van de kerk en de diaconie goed. Ondanks corona toch financieel keurige resultaten. Dank voor de opstellers daarvan. Over de verdere publicatie wordt u geïnformeerd door de betreffende colleges. Ook zijn we inmiddels begonnen met het voorbereiden van de startdienst die gepland staat op zondag 19 september. Tot slot meld ik nog dat er een voorstel ligt over hoe om te gaan met het bevestigen in een kerkdienst van taakgroepleden niet zijnde ambsdragers. We willen hier beleid op maken. Het concept ligt nu bij de verschillende taakgroepen om commentaar. Daarna zal er een besluit worden genomen door de kerkenraad.

 

Ik sluit af met de wens dat het u allen goed gaat, dat u een fijne vakantie tegemoet gaat en dat we elkaar na de vakantie weer mogen ontmoeten.

 

Namens de kerkenraad,

Alle Alserda

Nieuws archief

klik hier