Vanuit de kerkenraad

Verslag Kerkenraad en moderamen mei 2021

In de maand mei zijn er meerdere vergaderingen geweest, zowel van de kerkenraad als het moderamen. Zoals u denk ik wel weet ligt er behoorlijk veel op ons bordje. We hebben voor het eerst ook weer fysiek vergaderd, ruim uit elkaar en met inachtneming van de corona voorzorgregelingen. En oh wat beviel dat weer goed. Natuurlijk best wel weer even wennen met zoveel mensen in één zaal, maar in de grote zaal van de Eendracht is gelukkig voldoende ruimte. Nu we ook als kerkenraad weer fysiek met elkaar kunnen vergaderen hebben we besloten dat de werkzaamheden van het moderamen weer afgeschaald worden en in het vervolg weer als agendacommissie gaat functioneren.

 

Het mooiste nieuws is natuurlijk dat de kerken ook weer (gedeeltelijk) open zijn gegaan. Een eerste stap naar het oude gewone. Gelukkig zijn de corona cijfers zodanig aan het dalen dat dit weer verantwoord mogelijk is. En nu maar hopen dat we binnenkort verdere stappen kunnen zetten. Elders in deze OPWEG vindt u meer informatie over de te houden kerkdiensten de komende periode.

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de afscheidsdiensten van onze predikanten in volle gang. Zie de berichten elders in deze OPWEG.

De beroepingscommissie is inmiddels geïnstalleerd en zijn zich aan het inlezen etc. De commissie bestaat uit de gemeenteleden Jan Frankema, Johan Winter, Hans de Jong, José Heyes en Gera Greven. Het wachten is nog op de goedkeuring van hogerhand (de zogenaamde solvabiliteitsverklaring). Als die binnen is kan het zoeken echt beginnen. Ook is het profiel voor de te benoemen predikant en een kerkelijk werker jeugd/jonge gezinnen door de kerkenraad vastgesteld. Meer informatie hierover, alsmede het profiel en een toelichting op het besluit over de toekomstige formatie vindt u eveneens elders in deze OPWEG.

Voor de korte termijn zijn we -zoals ook al gemeld in de vorige OPWEG- in gesprek met enkele kandidaten in de directe omgeving. Dit heeft geleid tot een concreet plan welke door de kerkenraad is goedgekeurd. Het CVK informeert u elders over de concrete invulling daarvan.

 Tot slot kunnen we melden dat het beleidsplan pastoraat goedgekeurd is door de kerkenraad. De taakgroep pastoraat is nu in overleg met alle betrokkenen om het verder in te vullen.

 

Nou, het lijkt mij dat dit voor nu wel weer genoeg informatie is. Er speelt veel en we doen ons uiterste best u adequaat te informeren. We willen zo veel als mogelijk transparant zijn. Maar -zoals overal- gaat er wel eens iets mis. We hopen dan wel op een beetje begrip. Ons bereiken soms berichten dat er in de gemeente hier en daar “ruis” is over dingen die spelen en dan met name over de communicatie daarover. Ik doe een beroep op u om in dergelijke gevallen contact met mij en/of de taakgroep communicatie op te nemen (zie contactgegevens achterin). Dan kunnen we of uitleggen waarom het zo gegaan is of ervan leren en het in het vervolg beter doen.

 

Hartelijke groet,

Alle Alserda, namens de kerkenraad

 

Toekomstige formatie predikanten/kerkelijk werker

Onze gemeente heeft tot dusverre twee fulltime predikanten. Nu ze beide binnenkort vertrekken heeft de kerkenraad zich gebogen over de gewenste en mogelijke formatie in de toekomst. Om een predikant als plaatselijke gemeente te beroepen is toestemming van PKN landelijk nodig. Een belangrijk ijkpunt daarvoor is de meerjarenbegroting (voor de eerstkomende acht jaar). Deze moet “sluitend” zijn hetgeen wil zeggen dat de inkomsten in overeenstemming moeten zijn met de uitgaven. Het college van kerkrentmeesters heeft recentelijk deze meerjarenbegroting opgesteld. Hieruit blijkt dat door de terugloop van het aantal leden en de daarvan afhankelijke vaste bijdragen op termijn maar financiële ruimte is voor een formatie van 1,5 fte predikant.

 

Vanuit de taakgroep jeugd is het verzoek gekomen om aan de jeugd en jonge gezinnen (tot een leeftijd van 50 jaar) extra aandacht te besteden en daarvoor een kerkelijk werker aan te trekken. Als kerkenraad onderschrijven we deze wens en hebben besloten om 0,5 fte plaats predikant te gaan inzetten voor het aantrekken van een kerkelijk werker. We denken daarvoor 0,7 fte kerkelijk werker te kunnen betalen. Dus in plaats van 0,5 fte predikant kiezen we voor 0,7 fte kerkelijk werker jeugd/jonge gezinnen.

 

Dit betekent dat we als kerkenraad hebben besloten de predikant formatie van onze gemeente terug te brengen van 2,0 fte naar 1,0 fte. Dit gaan we ook melden bij PKN landelijk. Hierdoor ontstaat er (financiële) ruimte en flexibiliteit die we de komende jaren nodig hebben.

 

Ook het pastoraat verdient de nodige aandacht. Door het vertrek van beide predikanten valt daar een enorm gat. We denken dat in de eerstkomende jaren als volgt in te vullen:

  • Pastoraat jongeren/jonge gezinnen (tot 50 jaar): door de nog aan te trekken kerkelijk werker
  • Pastoraat 80+: door de al aanwezige kerkelijk werker (Jenny Louissen) en een tijdelijke uitbreiding waarvan de omvang nog moet worden bepaald. Voor deze tijdelijk uitbreiding is in ieder geval de komende drie jaar nog financiële ruimte.
  • Overige pastoraat en coördinatie: door de aan te trekken predikant.

Na drie jaar gaan we de formatie, benodigd voor het pastoraat, weer bezien en kijken wat de beste oplossing is. We vertrouwen erop en vinden dat ook heel belangrijk dat het pastoraat hiermee de aandacht krijgt die nodig is.

 

Op basis van deze uitgangspunten zijn de profielen van de te benoemen predikant en kerkelijk werker opgesteld. Deze is integraal in deze OPWEG opgenomen en zal de basis zijn waarmee de beroepingscommissie op pad gaat. Over de invulling van de (vooralsnog tijdelijke) uitbreiding van het pastoraat 80+ informeren wij u nader.

 

Afscheid ds. Dirk Wams en ds. Bindert de Jong

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de afscheidsdiensten van onze predikanten in volle gang. De afscheidsdienst van ds. Dirk Wams staat gepland op  4 juli. Brenda Belga is het aanspreekpunt voor deze dienst. De afscheidsdienst van ds. Bindert de Jong staat gepland op 22 augustus. Tjitske Alserda is daarvoor het aanspreekpunt. Het grote onzekere is nu nog hoeveel mensen de diensten kunnen bijwonen. Voor ons als gemeente, maar zeker ook voor de afscheidnemende predikanten hopen we van harte dat het er vele mogen zijn. We houden u daarvan op de hoogte. 

Wij kunnen ons voorstellen dat u een persoonlijke boodschap heeft voor één of beide voorgangers. U kunt deze insturen of inleveren. Alle brieven, kaarten, tekeningen en berichtjes zullen gebundeld worden en op het afscheid gegeven worden.

Voor Dirk Wams kunt u dit per e-mail sturen naar kerkdiensten@pknstadskanaal.nl of in de brievenbus gooien bij de familie Nijboer, Klinkenborg 1.

Voor Bindert de Jong kunt u e-mailen naar pastoraat@pknstadskanaal.nl of langsbrengen bij de familie Alserda, Louis Pasteurstraat 5. Wij hopen op veel reacties!

 

Afscheidscadeau

Graag willen we gemeenteleden in de gelegenheid stellen een financiële bijdrage te leveren voor het cadeau dat we als gemeente willen geven aan ds. Dirk Wams in verband met zijn afscheid deze zomer. Dirk heeft ruim 12 jaar onze gemeente gediend en gaat nu met verdiend emeritaat.

 

Ook ds. Bindert de Jong vertrekt in augustus. Zoals waarschijnlijk wel bekend heeft hij een beroep van PKN Heerenveen aangenomen. Ook voor hem willen we gemeenteleden de gelegenheid geven een financiële bijdrage voor een afscheidscadeau te geven.

 

U kunt uw bijdrage overmaken op Ibannummer NL75RABO0373735146,  ten name van CVK Protestantse Gem. Stadskanaal. Graag vermelden voor wie uw bijdrage is bedoeld.

April 2021

Verslag Kerkenraad en moderamen

Hoe gaat het met u/jou? Houden we het allemaal nog vol? Ook nu het eind van de corona crisis in zicht lijkt ben ik daar benieuwd naar. Helaas kunnen we deze vragen nog steeds moeilijk persoonlijk stellen. Maar als de voorspellingen uitkomen zal dat op niet al te lange termijn weer (beperk?) mogelijk zijn. Daarop vooruitlopend heeft de regering de eerste versoepelingen aangekondigd, spannend! Uiteraard houden we als kerkenraad de ontwikkelingen ook nauwgezet in de gaten. Als het weer kan zullen we ook plaatselijk weer meer mogelijk maken, maar we nemen geen onverantwoorde risico’s. Maar dromen van weer volle kerken begint bij mij al wel weer te borrelen. Met elkaar in volle borst weer het loflied aanheffen …..

Nu de werkelijkheid van nu:
Zoals bekend gaat ds. Dirk Wams in juli met emeritaat. We zijn inmiddels drukdoende met het zoeken van opvolging. Een profiel is opgesteld en er is een beroepingscommiissie aangesteld. De gevraagde gemeenteleden hebben allemaal positief gereageerd op het verzoek. Heel fijn om zoveel betrokkenheid en bereidheid te ervaren. Daar zijn we als kerkenraad heel blij mee. Kortom: we kunnen aan de slag, MAAR…..

Onze andere predikant ds. Bindert de Jong heeft aangekondigd ons na een kleine 4 jaar ook te gaan verlaten. Hij aanvaardt een beroep van een andere gemeente (PKN Heerenveen). We vinden het jammer dat hij vertrekt, maar respecteren zijn besluit. Ik verwijs in dezen naar de mededeling van Bindert zelf, elders in deze OPWEG.

Dit betekent concreet dat wij vanaf juli zonder een eigen predikant zitten. Dit baart ons als kerkenraad natuurlijk veel zorgen, dat zult u begrijpen. Wij volgen daarin twee sporen; enerzijds een oplossing voor de kortere termijn en ook tijdelijk totdat we weer eigen predikanten hebben en anderzijds de oplossing meer structureel en voor de langere termijn.
We hebben inmiddels als moderamen een gesprek gehad met onze classis predikant Jan Hommes om een eerste verkenning te doen. Binnenkort spreken we daarover verder met hem.

Voor de kortere termijn is het zaak een consulent te vinden en ervoor te zorgen dat de dagelijkse zaken “gewoon” kunnen doorgaan. We zijn inmiddels in gesprek met enkele kandidaten om een tijdelijke functie te vervullen. Specifieke aandacht hebben we voor een goede invulling van het (crisis)pastoraat. Daar valt natuurlijk een enorm gat door het wegvallen van beide predikanten. Ook kan een en ander gevolgen hebben voor de wekelijkse erediensten. We bekijken de gevolgen voor het preekrooster op dit moment.

Voor de langere termijn vergt de huidige situatie ook stevig denkwerk. We zullen bij de invulling van de vacatures versneld moeten nadenken over hoe we in de toekomst gemeente willen zijn. Daar speelt de vorig jaar ingezette beweging vanuit “kerk 2030” een belangrijke rol. Door corona hebben we daar nog niet de stappen kunnen zetten die we van plan waren te maken. Ook hebben we daarom nog niet echt met de gemeente kunnen evalueren. Kortom: een lastig dilemma waarover we ook in overleg gaan met onze classispredikant. We denken dat we bij het in goede banen leiden van dit proces externe en (op dit gebied) deskundige begeleiding goed kunnen gebruiken.

Ik kom tot een afsluiting van mijn maandelijkse bijdrage en realiseer me dat het deze keer een wat eenzijdig verhaal is geworden. Uiteraard gaan de lopende zaken ook gewoon door en vergt dat op zijn tijd ook de nodige aandacht en tijd. Ik hoop u daarover een volgende keer meer te berichten en uiteraard ook over de invulling van de vacatures.

Namens de kerkenraad en het moderamen
Alle Alserda

Nieuws archief

klik hier