Beleidsplan  

2023-2027                                 

Hier kunt u het beleidsplan als
PDF-bestand downloaden

Ook kunt u hieronder de PowerPoint presentatie van de gemeenteavond van 4 oktober downloaden:
Presentatie beleidsplan

Geinspireerd – Betrokken – Dienstbaar – Verbindend

Na ongeveer een jaar denken, brainstormen, overleggen en bespreken is in de kerkenraadsvergadering van juni het beleidsplan van onze gemeente voor de komende vier jaar zover vastgesteld, dat het aan de gemeente gepresenteerd kan worden. Dit zal op woensdag 4 oktober in zaal Eendracht op een gemeenteavond plaatsvinden.

Inleiding

De Protestantse Gemeente Stadskanaal is deel van de Protestantse Kerk in Nederland en maakt daarmee deel uit van de wereldwijde gemeenschap van christenen. Wij willen een vindplaats zijn van geloof, hoop en liefde, geïnspireerd door de Bijbel. In onze gemeente is ruimte voor verschillende manieren van geloofsbeleving. Wij streven naar de ontmoeting met God en met elkaar. Wij hechten grote waarde aan groei in de relatie met God en aan de praktijk van de naastenliefde, dichtbij en veraf.
Uitgangspunt van beleid voor onze gemeente is dat wij positief in de samenleving willen staan, als een liefdevolle, betrokken gemeente, actief ondersteunend en eigentijds. Wij willen met een heldere boodschap vanuit de Bijbel herkenbaar zijn in de buurt en oog hebben voor knelpunten in de samenleving. Wij willen zo toegankelijk, gastvrij en dienstbaar mogelijk zijn, voor ouderen en jongeren, voor mensen met diverse achtergronden, voor wie gelooft, twijfelt of meer wil weten over het geloven.

De PGS geeft ruimte voor vernieuwing, maar is ook dankbaar voor wat ons aan waardevols vanuit het verleden wordt aangereikt in vele mooie tradities, vormen, en liederen.

In de periode van 2020 -2022 heeft in de Prot. Gem. te Stadskanaal de omschakeling van drie wijkgemeenten naar één kerkelijke gemeente plaatsgevonden naar aanleiding van de Visienota 2030.

Twee van de drie kerkgebouwen zijn (mede) in gebruik gegeven aan respectievelijk Stichting vrienden van de Semsstraatkerk (Semsstraatkerk) en het kerkgenootschap Resurrection Church (De Hoeksteen).

De erediensten worden vanaf 2022 in de Poststraatkerk en in de Semsstraatkerk gehouden. De eerste zondag van de maand is er een ochtenddienst in de Semsstraatkerk, in de Poststraatkerk is dan geen dienst. Op de andere zondagen is er dienst in de Poststraatkerk. Anders soortige diensten worden veelal in de Semsstraatkerk gehouden.
In dezelfde periode vond een wisseling van voorgangers plaats, waarbij er gekozen is om van twee naar één fulltime predikant te gaan in combinatie met een deeltijd pastoraal werker en een deeltijd jeugdwerker. Daarnaast bleef er nog ruimte over voor een deeltijdpredikant op tijdelijke basis. Verder heeft er een verandering plaatsgevonden in de organisatie van het pastoraat, meer gericht op doelgroepen. De verantwoordelijkheid voor pastoraat ligt bij alle gemeenteleden.
Tot slot vindt de diaconie dat het werkveld in haar omgeving de laatste jaren steeds nadrukkelijker en zichtbaarder is geworden. De diaconie ziet de nood in de samenleving groeien en wil zich hier samen met andere diaconieën voor inzetten.
Bovenstaande veranderingen, een gestaag verdergaande vergrijzing, krimp van het ledental en veranderende betrokkenheid bij kerk zijn redenen genoeg om te kijken op welke speerpunten van beleid we ons gaan richten.

Procedure en proces
Een beleidsplan is een kerkordelijke verplichting en geldt voor een periode van vier jaar. Het is een houvast voor goed kerkbestuur en het voeren van goed beleid, als het tenminste concreet en uitvoerbaar is en als de gemeente en niet alleen de kerkenraad ‘eigenaar’ is geworden. Dit beleidsplan is tot stand gekomen onder begeleiding van interimpredikant ds. Harmen Jansen. Er zijn gesprekken aan vooraf gegaan in een visiecommissie die was samengesteld door de kerkenraad. Daarin is te rade gegaan bij het recente boekje ‘Herkerken’.  Er vond een bezinningsavond van kerkenraad en visiecommissie plaats met ook een inbreng van de tijdelijke jeugdwerkadviseur. Vanzelf werden ook resultaten uit ontmoetingen, besprekingen en vergaderingen in seizoen 2021-2022 meegenomen. De taakgroepen hebben gereageerd op het concept met aanvullingen en wijzigingsvoorstellen. Deze leidden tot deze aangepaste versie welke in de kerkenraadsvergadering van 14 juni 2023 is vastgesteld.
Elke jaar wordt er een werkplan opgesteld waarin beleidsonderdelen voor dat jaar worden geconcretiseerd.

 

Uitdagingen en beleid voor de komende jaren:

Hoewel de onderstaande punten zijn genummerd  betreft dit niet de volgorde van belangrijkheid. Jaarlijks zal de kerkenraad een jaarplan opstellen waarin de urgente zaken als eerste zullen worden opgepakt.

 

 1.   De kern van ons gemeente-zijn versterken

  We willen als gemeente van Jezus Christus gericht zijn op God, op de boodschap van het Evangelie (de Bijbel) en het Koninkrijk van God, en van daaruit op ieder mens die God op onze weg brengt.
  We verlangen naar het groeien van geloof, hoop en liefde in ons midden.Dat willen we doen door het verlangen naar geestelijke groei bij elkaar en bij anderen op te merken en aan te wakkeren. Dit uit zich in onze ontmoetingen met elkaar, van kerkdiensten tot koffieochtenden en alles wat daar tussenin zit.
  Ontmoeten tijdens vieringen, Bijbelstudie, bijeenkomsten van vorming en toerusting is bij uitstek inhoudelijk en gericht op geestelijke groei. In minder formele ontmoetingen zoals koffiedrinken is vooral ruimte voor omzien naar, en verbinding met elkaar ‘Hoe is het met je?’ Dieper gaande gesprekken kunnen hier spontaan ontstaan, maar je mag ook aanschuiven om te ontsnappen aan eenzaamheid, zorgen en moeiten.Vanuit het verlangen naar geloof, hoop en liefde kan het niet anders dan dat we een dienende gemeente zijn waarbij niet de gemeente op zich centraal staat, maar de mens binnen en buiten die gemeente en dan in het bijzonder de weg die God met en in mensen wil gaan.

De diaconie heeft hierin, vanuit het breken en delen bij het Heilig Avondmaal, een belangrijke sturende rol om onze gemeente te stimuleren om hulp te bieden aan mensen in nood dichtbij én ver weg. Dichtbij in samenwerking met regionale instellingen en de gemeente Stadskanaal, ver weg veelal via Kerk in Actie.

Bij beslissingen over activiteiten, gebouwen, aanstellingen en gelden moeten we ons steeds afvragen of en hoe bovenstaande doelen gediend worden.

Bij dit alles zien we een belangrijke rol weggelegd voor het team voorgangers (predikant(en) en  kerkelijk werker(s). Zij zijn de betaalde krachten voor geestelijk leiderschap. Hun inbreng en in het bijzonder hun teamwork krijgen aandacht, waardering, ondersteuning en kunnen tot voorbeeld van de gemeente zijn.

 

 1.   Werken aan een kindvriendelijke gemeente, waarin we jongeren en hun ouders, de middengeneratieen ouderen enthousiasmeren deelgenoot te zijn in de zoektocht naar wat geloven voor hen betekent

  Dit is misschien wel de grootste uitdaging waar onze gemeente voor staat.a. We verwelkomen graag kinderen, jongeren en hun ouders, en hechten groot belang aan hun ontwikkeling. Daarom maken we naast de wekelijkse kindernevendiensten minstens eenmaal per maand maximaal ruimte voor hen en hun beleving in de kerkdienst (gezinsdienst, of bijzondere kinder- en tienerdiensten).
  De kinderkerk en cafédiensten zijn blijvend, waarbij we alert moeten zijn op het tijdig ‘opleiden’ van nieuwe mensen die leiding geven aan deze vieringen.

We willen ouders ondersteunen in hun liefde en zorg voor hun kinderen en vooral samen met hen het kinder- en jongerenwerk vormgeven.
We houden daarbij landelijke ontwikkelingen in de gaten en zoeken samen met ouders en de taakgroep jeugd hoe nieuwe ontwikkelingen en inzichten vertaald kunnen worden naar activiteiten in onze gemeente.
We onderkennen dat jongere generaties andere vormen van organiseren, van informatie en onderlinge communicatie erop na houden en stimuleren actief onderlinge netwerkvorming. 

We staan open voor nieuwe vormen van activiteiten en vieringen voor de diverse leeftijden apart en waar mogelijk generatie overstijgend. We zoeken naar mogelijkheden waar ouderen jongeren kunnen ondersteunen en omgekeerd.

We zien jongeren als gelijkwaardig en volwaardig, geven hun graag taken die hun talenten laten schitteren en die aansluiten op hun mogelijkheden en stimuleren ook hun eigen verantwoordelijkheid en eigenaarschap. We geven hun waar mogelijk eigenaarschap.

 • De middengeneratie lijkt zich momenteel zelf te redden en krijgt aandacht wanneer er om gevraagd wordt. We willen zoeken naar mogelijkheden ook hen bij te staan in hun zoektocht in geloof en voor hun zorgen die zij ondervinden omtrent hun ouder wordende kinderen enerzijds en ouder wordende ouders anderzijds?c. We staan voor de uitdaging specifieke aandacht te geven aan een steeds groter wordende groep ouderen.
  We waken daarbij voor stigmatisering en grove generalisering, laten iedereen meetellen, en hebben zowel ‘pastoraal’ als ‘diaconaal’ oog voor de grote diversiteit waarmee ook ouderen oud worden, zowel fysiek, als qua levensomstandigheid, mentaal, spiritueel en in geloofsbeleving.

 

We maken dankbaar gebruik van de mogelijkheden van veel ouderen om actief bij te dragen aan allerlei taken in de organisatie.

We bieden geestelijk zorg en diaconale steun waardoor de laatste levensfase ook een fase van groei en bloei kan zijn in wijsheid, in ‘op verhaal komen’ en in ‘overgave’.

We zoeken contact met andere organisaties en partners in Stadskanaal en de regio om samen te werken in ondersteuning van samenredzaamheid, van mantelzorgers, van initiatieven gericht op eenzaamheids- en armoedebestrijding, etc.

We laten de leeftijdsgrens van 80 in verschillend beleid wat betreft het ouderenbezoekwerk langzaam opschuiven, als blijkt dat de jongere ouderen van nu meer vertrouwd zijn geraakt met ‘vraaggestuurd’ in plaats van ‘aanbodgericht’ bezoekwerk.

 

 1.   Samen werken aan eenheid tussen de leden van de voormalige wijken

We hebben een periode achter de rug waarin drie wijkgemeenten zijn samengevoegd tot een gemeente. Daarbij zijn beslissingen genomen die mensen als pijnlijk hebben ervaren. Daar is over en weer begrip voor nodig.
Het verwerken van het afscheid nemen van het vertrouwde heeft tijd nodig, voor de een zal dit sneller gaan dan de ander.

We zoeken naar vormen van ontmoeten waar gemeenteleden verbinding vinden, zich thuis voelen en samen op durven trekken.

Het valt te overwegen om de aankleding en inrichting van het kerkgebouw te heroverwegen en samen op zoek te gaan naar een plek waar iedereen zich thuis kan voelen.

 

 1.   Het veelkleurige palet van doordeweekse activiteiten en onderlinge verbanden stimuleren

  We waarderen nadrukkelijk de verbanden waarin ontmoeting, aandacht voor elkaar, groei in ‘discipelschap’, diaconale en missionaire betrokkenheid bij de wereld om ons heen, centraal staan.

We willen de vele bestaande activiteiten onderhouden en mogelijk uitbreiden of verdiepen en daarbij de samenwerking zoeken om de onderlinge verbanden te stimuleren.
Bijvoorbeeld tussen ‘Vorming en toerusting’ en de activiteitencommissie van de taakgroep pastoraat of de taakgroep jeugd, tussen ‘taakgroep jeugd/ jonge gemeente’ en ‘eredienst’ of tussen diaconie en pastoraat.

Kerkenraad, taakgroepen en het ‘voorgangersteam’ hebben een belangrijke rol in dit stimuleren, zo nodig ook te initiëren.

 

We stimuleren en bevorderen het eigen initiatief en de kwalitatieve groei van gemeenteleden door ruimte, ondersteuning en indien nodig geld beschikbaar te stellen.

Daarnaast zoeken we samenwerking met gelijksoortige initiatieven zoals Zingend naar de Zondag en diaconale samenwerking tussen de kerkgemeenschappen in Stadskanaal. Ook zal worden bekeken wat de PGS en de Stichting Vrienden Semsstraatkerk voor elkaar kunnen betekenen.

 

 1.   Met behoud van eerbied voor het vieren als kernactiviteit van de gemeente diversiteit, verrassing en veelkleurigheid in de diensten ruimte geven

  De Protestantse gemeente kende in de afgelopen decennia een grote variatie in kerkdiensten. Diensten met cantorij en met ‘His Voice’, ‘Op weg diensten’ naast meer ‘klassieke’ diensten, terwijl op het liederenrepertoire niet alleen liederen uit het Liedboek staan, maar ook ‘opwekkingsrepertoire’. De voorgangers brachten ook verschil in accent met zich mee.De uitdaging is om de diversiteit en veelkleurigheid in de diensten te handhaven en daarnaast
  – ruimte te bieden aan alternatieven die jeugd en jongeren aanspreken

– binnen de erediensten te variëren in soorten liederen
– de wens van een later aanvangstijdstip te verkennen
– de verschillende talenten van gemeenteleden in te zetten in de eredienst

– gebruik te maken van aandachtspunten of bijdragen uit verschillende activiteiten of (taakgroepen)groepen

  

 1.   Bestuur en organisatie richten op eigenaarschap en verbinding

  Het huidige organisatiemodel met taakgroepen en colleges is al
  ingericht op verlegging van het zwaartepunt van bestuur naar activiteiten, van controleren naar coördineren, van goedkeuren vooraf naar stimuleren en inbedden, van ‘besturen’ naar ‘aansturen’.De kerkenraad maakt werk van het toerusten en coachen van gemeenteleden en zij die een taak in de kerk vervullen. Daarbij wordt regelmatig geëvalueerd.

De kerkordelijke ambtstermijnen van vier jaar met mogelijkheid van tweemaal verlenging houden we aan. Echter maatwerk moet mogelijk zijn, bijvoorbeeld twee jaar voor een geschikte ambtsdrager.

Tegelijkertijd kijken we naar mogelijkheden om bij bepaalde taken in wisseldienst of alleen een gedeelte van het jaar actief te zijn.

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de kerkenraad, het moderamen, de colleges en taakgroepen zijn helder omschreven en worden ook als zodanig uitgevoerd.

De samenwerking tussen de taakgroepen dient langs zo kort mogelijke lijnen te lopen.
We willen herhaling van discussies tot een minimum beperken.

Vergaderingen moeten efficiënt ingericht worden. Afstemming geschiedt indien mogelijk d.m.v. onlineoverleg, appgroepcontact of kort (statafel)overleg.
Daarnaast moet er ruimte blijven bestaan voor bezinning en brainstormsessies.

Er wordt meer ‘talentgericht’ gekeken naar de inrichting en bemensing van de organisatie.
We willen de mogelijkheden onderzoeken van het werven, opleiden en inzetten van geschikte vrijwilligers voor het leiden van uitvaarten en pastorale begeleiding rond het levenseinde.

 1.   Investeren in enthousiasmerende en informerende communicatie met bij-de-tijd gehouden communicatiemiddelen

  Communicatie en informatie is niet alleen iets van een commissie, maar allereerst een verantwoordelijkheid van de taakgroepen.
  We zijn ons ervan bewust dat communicatie enorm kan bijdragen aan positieve, inspirerende en prikkelende beeldvorming, zowel naar binnen als naar buiten toe.

De taakgroep communicatie bewaakt en stimuleert en ondersteunt kerkenraad en taakgroepen en helpt om maximale eenvoud, helderheid en efficiency te bereiken bij het informeren.
We houden daarbij rekening met verschillende stijlen / smaken van (social) mediagebruik en maken daar beter gebruik van, inclusief de noodzaak van herhaling.

Naast het kerkblad, website, nieuwsbrief gaan we aan de slag met de kerk-app Donkey Mobile.

Om duidelijk naar buiten te treden maken we gebruik van één logo, een huisstijl.
Het logo van nu refereert teveel aan drie afzonderlijke wijken die we niet meer zijn.
We gaan daarom op zoek naar een nieuw logo passend bij de gemeente die we willen zijn.

 8.   Geld en goed: het besteden van de middelen zo scherp en evenwichtig mogelijk afstemmen op deze doelen en zo slim mogelijk op de combinatie ervan. Blijven nadenken over keuzes op langere termijn wat betreft exploitatie, afstoten of verbouwen.

De uitdagingen waar onze gemeente voor staat zijn hierboven beschreven. We zullen het echter moeten doen met de middelen die we hebben. Daarom is een scherpe en evenwichtige afstemming op deze uitdagingen/doelen nodig.

 

We realiseren ons dat we veel vragen rond het bezit van drie kerkgebouwen en een pastorie niet hebben opgelost. De besluiten van 2022 zijn een tussenstation ook al ligt de keuze om de kerkdiensten in twee in plaats in drie gebouwen te houden, met een hoofdaccent op de Poststraatkerk, wel voor enige jaren vast.
De komende jaren moet blijken of de verhuur van de Hoeksteen, de inzet van de Stichting Vrienden van de Semsstraatkerk en de exploitatie van de Eendracht het aanhouden van drie kerkgebouwen en een pastorie en de gekozen omgang ermee rechtvaardigen.

Er wordt gewerkt aan verduurzaming van de gebouwen, mede om de energiekosten omlaag te krijgen, maar ook om de gebouwen functioneel en eigentijds te laten zijn.
Bij het voorbereiden van keuzes wordt gebruik gemaakt van interne en zo nodig externe deskundigheid.

Met de gebouwen kan en wil de Protestantse Gemeente ook dienstbaar zijn aan de samenleving.

 

 1. Openheid voor verbinding en samenwerking met andere geloofsgemeenschappen in Stadskanaal en de regio waar dit mogelijk is

  Voortzetting en versterking van de georganiseerde samenwerking met partners op diaconaal terrein en bij initiatieven van de jeugd

We willen meer samenwerken met PKN buurgemeenten om elkaar te versterken, aan te vullen of te ondersteunen. Daarbij valt te denken aan V&T, jeugdwerk, communicatie. Maar ook de gezamenlijke aanstelling van een voorganger of kerkelijk werker.

De kerkenraad maakt werk van de verplichting om via het jaarlijkse classicale ringoverleg elkaar als buurgemeentes te ontmoeten en bij te staan.

 


Stadskanaal, juni 2023