Taakgroepen

Hoe de taken binnen onze gemeente zijn verdeeld

Pastoraat

De taakgroep pastoraat heeft een beleidsmatige en coördinerende taak voor al het pastorale werk in de gemeente. De werkgroepen met bezoekmedewerkers worden vanuit deze taakgroep aangestuurd. 

Diaconaat

De opdracht van het college van diakenen is het delen van zorg met mensen in materiële nood, zowel dichtbij als wereldwijd. Daartoe wordt er geld ingezameld t.b.v. kerk en  wereld. Daarnaast  heeft de taakgroep ten doel te werken aan een rechtvaardige samenleving in gemeente en wereld.
De taakgroep diaconaat verzorgt de avondmaalstafel tijdens vieringen van de Maaltijd van de Heer.

Kerkdienst en Liturgie

De taakgroep kerkdiensten houdt zich naast liturgische en organisatorische zaken rond de kerkdiensten ook bezig met beleidsmatige zaken. Tevens coördineert zij alle kerkdiensten van de gemeente. 

Kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters draagt zorg voor de financiële zaken van de kerk. Hieronder vallen zaken als beheer en onderhoud gebouwen, salarissen predikanten, bekostiging diverse activiteiten van de gemeente, het innen van de vrijwillige bijdragen, enz.

Jeugd

Deze taakgroep heeft ten doel activiteiten voor de jeugd te organiseren die gericht zijn op groei en verbinding met elkaar in geloof. De voorbereiding van jeugddiensten valt onder deze taakgroep.

Vorming en Toerusting

Deze taakgroep organiseert activiteiten en bijeenkomsten waarbij verdieping gezocht wordt bij een aan het geloof gerelateerd onderwerp, door o.a. sprekers uit te nodigen, op kerkenpad te gaan of al wandelend met elkaar in gesprek te gaan.

Communicatie

De taakgroep communicatie is verantwoordelijk voor heldere communicatiestructuren, zowel binnen de eigen kerkelijke gemeente als naar buiten, om de zichtbaarheid van de Protestantse gemeente te Stadskanaal te vergroten.